Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ERIKA CHOVANOVÁ A KOL.KOMPLEXNÝ KONCEPT PEDAGOGICKEJ PRAXE Z TELESNEJ A ŠPORTOVEJ VÝCHOVY
FS
PETER ADAMIŠINENVIRONMENTÁLNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY
FMEO
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁUNESCO PAMIATKY KRAJÍN EÚ AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A POTENCIÁL PRE ROZVOJ KULTÚRNEHO CESTOVNÉHO RUCHU
Doplnkové skriptá II. „UNESCO pamiatky krajín EÚ“ k predmetu Dejiny kultúry
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁRÔZNORODÉ POŇATIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVATRANSFORMÁCIA A TRANSPOZÍCIA ONOMASTICKÝCH KATEGÓRIÍ V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 7 (II. ČASŤ)
FF
SILVIA LUKÁČOVÁVZDELÁVANIE VO VÄZNICIACH II.
Dokončovanie základnej školy očami učiteľov
FHPV
ADRIÁNA KOŽELOVÁMORÁLKA V KONTEXTE STOROČÍ
Zborník odborných príspevkov
FF
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4908-6-20/22
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁUMELÁ INTELIGENCIA, INFORMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA A ICH VYUŽITIE V RÁMCI FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov vedeckého sympózia
FF
JOZEF FEJÉRMORFOLOGICKO – BIOLOGICKÁ DIVERZITA DRUHU MAK SIATY (PAPAVER SOMNIFERUM L.) A JEJ HODNOTENIE A JEJ HODNOTENIE
Morphological and biological diversity of opium poppy species (Papaver somniferum L.) and its evaluation
FHPV
ALEXANDER CSANÁDYPRÍRUČKA K METÓDAM TERÉNNEHO VÝSKUMU STAVOVCOV
FHPV
ANTON LIŠKAVÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE Z ROKU 1831 VO FARNOSTIACH A DEKANÁTOCH PREŠOVSKEJ EPARCHIE
GTF
GABRIEL SZÉKELYCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
JOZEF LIBAEDUKAČNÉ MODULY VÝCHOVY K ZDRAVIU V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNY STUPEŇ VZDELÁVANIA
PF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 8
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO