Výpožičné služby


1. Výpožičné služby

UK PU poskytuje základné knižnično-informačné služby svojim používateľom - pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PU, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti bezplatne, v rozsahu a podľa podmienok stanovených Knižničným poriadkom UK PU

2. Platené knižnično-informačné služby

Univerzitná knižnica PU poskytuje tieto platené knižnično-informačné služby len z vlastných fondov v priestoroch študovní UK PU podľa platného Cenníka poplatkov a služieb UK PU, ktorý je uvedený v prílohe Knižničného poriadku UK PU

a) Reprografické služby 

UK PU poskytuje platené reprografické služby (xerokópie a skenovanie) výlučne z fondov študovní UK PU, v súlade so Zákonom č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon). Tieto služby poskytuje samoobslužne alebo na základe požiadavky (vyplnená žiadanka), a to najneskôr do 7 kalendárnych dní (v závislosti od svojich prevádzkových možností). 

V prípade skenovacích služieb bude používateľovi po zaslaní naskenovaného dokumentu el. poštou (výlučne na univerzitný e-mailový účet) zaznamenaná suma do jeho používateľského konta v knižničnom systéme UK PU. Sumu používateľ uhradí pri najbližšej návšteve požičovne UK PU.

b) Medziknižničná výpožičná služba pre používateľov UK PU

Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) poskytujeme len vybraným používateľom UK PU (zamestnancom PU a interným doktorandom PU) v Centrálnej študovni UK PU, a to na základe:
  -  písomnej žiadanky MVS pre používateľa UK PU,
  -  elektronickej žiadanky MVS pre používateľa UK PU.

 O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. UK PU požiada o predĺženie tú knižnicu, ktorá príslušný dokument zapožičala. Výpožičnú lehotu pri MMVS nemožno predlžovať.

c) Medziknižničná výpožičná služba pre knižnice

Iná knižnica môže žiadať UK PU o výpožičku dokumentu z fondov UK PU iba v prípade, že sama daný dokument nevlastní. Ak dokument vlastní, ale v danej chvíli je požičaný, o výpožičku MVS žiadať nemôže. Rovnako môže žiadať kópiu článku z periodík, zborníkov a pod. UK PU prijíma objednávky na výpožičku MVS na základe:
  -  elektronickej žiadanky MVS pre knižnice,
  -  žiadanky MVS zaslanej el. poštou.

Pripomienky a otázky k MVS konzultujte elektronicky (mvs@pulib.sk) s odbornou pracovníčkou MVS. 

 


16.05.2023