21.10. - 26.02.


21.10. - 26.02.


09.11. - 31.01.


09.11. - 31.01.Výpožičné služby


 

Výpožičné služby:

UK PU poskytuje knižničné a informačné služby pedagogickým, vedeckým a odborným pracovníkom PU, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti v rozsahu stanovenom Knižničným poriadkom UK PU

 

Medziknižničná výpožičná služba pre čitateľov UK PU:

Medziknižničnú výpožičnú službu (MVS) a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu (MMVS) poskytujeme čitateľom UK PU (len učiteľom a interným doktorandom) v Centrálnej študovni UK PU, a to na základe písomnej žiadanky (formuláre).

Služby MVS a MMVS sú platené.

O predĺženie výpožičnej lehoty pri MVS je potrebné požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím. UK PU požiada o predĺženie tú knižnicu, ktorá príslušný dokument zapožičala. Výpožičnú lehotu pri MMVS nemožno predlžovať.

 

Medziknižničná výpožičná služba pre knižnice:

Knižnica môže žiadať UK PU o výpožičku dokumentu z fondov UK PU iba v prípade, že sama daný dokument nevlastní. Ak dokument vlastní, ale v danej chvíli je požičaný, o výpožičku MVS žiadať nemôže. Rovnako môže žiadať kópiu článku z periodík, zborníkov a pod.

UK PU prijíma objednávky na výpožičku MVS v týchto formách:

  • na elektronickej žiadanke MVS vystavenej na domovskej stránke UK PU
  • na jednotnom formulári žiadanky MVS
  • na žiadanke MVS zaslanej el. poštou alebo faxom (pri rešpektovaní pravidiel platných pre tento druh objednávky)


Pripomienky a otázky k MVS konzultujte elektronicky (mvs@pulib.sk) s odbornou pracovníčkou MVS.Reprografické práce:

UK PU poskytuje tieto služby len z vlastných fondov v priestoroch študovní UK PU podľa platného Cenníka poplatkov a služieb UK PU

 


25.09.2020