08.04. - 31.05.


09.05. - 30.06.Súčasnosť


V súčasnosti je Univerzitná knižnica PU vedecko-informačným,bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom Prešovskej univerzity a tvoria ju 3 pracoviská:

  • UK1 - Centrálna knižnica

  • UK2 - Knižnica FZO PU a PBF PU

  • UK3 - Knižnica GTF PU

Služby UK PU využíva vyše 7.000 používateľov z radov študentov a pracovníkov univerzity. UK PU disponuje knižničnými fondami o veľkosti viac ako 200.000 knižničných jednotiek, každoročne  odoberá vyše 250 titulov odborných zahraničných a domácich periodík, čo celkovo predstavuje viac ako 9.000 ročníkov periodík.

Od roku 1999 Univerzitná knižnica využíva pre poskytovanie svojich služieb automatizovaný knižničný systém ALEPH 500, ktorý získala prostredníctvom grantového projektu KOLIN (Košice Library and Information Network), financovaného Mellonovou nadáciou (USA). Implementácia tohto systému posunula knižnicu na novú, kvalitatívne vyššiu úroveň, čo sa prejavilo najmä v efektivite poskytovania služieb a produktivite práce. K 1.1.2012 mala UK PU spracovaných v tomto systéme cca 46 000 záznamov (cca 160.000 kn. jednotiek).

 UK PU poskytuje svojim používateľom knižnično-informačné služby štandardné v knižniciach jej typu. Okrem najviac využívaných výpožičných služieb, sa v posledných rokoch do centra záujmu dostávajú najmä bibliograficko-informačné služby, ktoré sú zamerané navytváranie resp. sprostredkovanie rešerší z interných elektronických informačných zdrojov a externých databázových centier. Samozrejmosťou sú konzultačné a reprografické práce. V poslednom období knižnica úspešne realizuje aj prednáškovú a školiacu činnosť zameranú na propagáciu a využitie informačných technológií v činnosti knižnice.

Veľmi cenenou službou je aj automatizované spracovanie evidencie publikačnej činnosti pracovníkov všetkých fakúlt univerzity, ktorú UK vykonáva od roku 1998 v systéme ProfEPC. S tým je spojené každoročné vydávanie tlačenej bibliografie, ktorá sa teší mimoriadnemu záujmu nielen našej akademickej obce, ale aj širokej odbornej verejnosti.

Vo svojich priestoroch knižnica pravidelne organizuje aj odborné semináre, vernisáže umeleckých diel, výstavy a prezentácie kníh, či rôzne iné akcie, ktorými spestruje svoju činnosť.

Univerzitná knižnica  PU je členom  mnohých domácich a zahraničných profesných organizácií, združení a spolkov (Spolok slovenských knihovníkov, Slovenská asociácia knižníc, SUALEPH, ICAU,...).

 

 

 


25.10.2023