08.03. - 14.04.


11.03. - 28.04.Digitálna knižnica UK PU


Elektronické knižné dokumenty zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove (PU), ktoré sú umiestnené v Digitálnej knižnici UK PU a nie sú voľne prístupné, je možné prezerať len z intranetu PU. Mimouniverzitný prístup je možný len pre čitateľov Univerzitnej knižnice PU pomocou služby vzdialeného prístupu EzProxy.

Normatívy k publikovaniu v Digitálnej knižnici PU

Metodické usmernenie k vydávaniu dokumentov v Digitálnej knižnici UK PU

Štatút Vydavateľstva PU

Opatrenie rektora č. 4/2022 Zásady edičnej činnosti Vydavateľstva PU

Formuláre k elektronickému publikovaniu v Digitálnej knižnici UK PU

Poznámka:
- UK PU prijíma elektronické dokumenty na zverejnenie v Digitálnej knižnici každý rok od 10.1. do 10.12.
- Zverejňovanie diel vydaných tlačou na PU sa od 17.3.2022 riadi štandardnými pravidlami uvedenými v Metodickom usmernení.
Ďalšie informácie: 
Multimediálna a databázová študovňa UK PU (mds@pulib.sk)


 Upozornenie!

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).

 


17.03.2022