20.02. - 31.12.


28.04. - 31.12.


28.09. - 31.12.Digitálna knižnica UK PU


Digitálne dokumenty zamestnancov Prešovskej univerzity v Prešove (PU), ktoré sú umiestnené v Digitálnej knižnici UK PU a nie sú voľne prístupné, je možné prezerať len z intranetu PU. Mimouniverzitný prístup je možný len pre čitateľov Univerzitnej knižnice PU pomocou služby vzdialeného prístupu EzProxy.

Dokumenty k el. publikovaniu:

Opatrenie rektora k elektronickému publikovaniu na PU
Žiadosť o elektronické publikovanie

Poznámka: UK PU prijíma elektronické dokumenty na zverejnenie v Digitálnej knižnici každý rok od 10.1. do 10.12.


NOVÉ - Dokumenty k el. publikovaniu diel vydaných tlačou na PU po roku 2015:
 

Metodické usmernenie
Žiadosť - online formulár
Licenčné podmienky
Vyhlásenie spoluautora (mimo PU)


Ďalšie informácie: 
Multimediálna a databázová študovňa UK PU (mds@pulib.sk)


 Upozornenie!

Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).

 


08.02.2021