24.04.2024


30.04.2024


19.02. - 19.04.


08.04. - 03.05.Ako nahradiť stratený dokument


1. V prípade poškodenia alebo straty dokumentu je používateľ povinný nahradiť UK PU všetky náklady, ktoré jej týmto vznikli. Náhradu musí používateľ zabezpečiť v dohodnutej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac od nahlásenia straty.

2. O spôsobe náhrady rozhoduje službukonajúci zamestnanec UK PU na základe viacerých kritérií (odborná a finančná hodnota dokumentu, počet exemplárov vo fonde UK PU, resp. v Slovenskej republike, využívanosť dokumentu a pod.) podľa nasledovnej priority:
a) nahradenie škody uvedením veci do pôvodného stavu,
b) zaobstaranie toho istého diela rovnakého alebo novšieho vydania,
c) zaobstaranie viazanej fotokópie strateného dokumentu, pričom dokument musí byť zviazaný v tvrdej väzbe (nie v hrebeňovej väzbe),
d) zaobstaranie príbuzného dokumentu,
e) finančná náhrada.

3. Optimálny spôsob náhrady je náhrada tým istým titulom alebo príbuzným titulom, ktorý používateľ zaobstará na vlastné náklady.

4. Viazaná kópia musí byť vyhotovená tak, aby bola plnohodnotnou náhradou strateného dokumentu, t.j. musí byť jednoznačne identifikovateľná, úplná a čitateľná. Službukonajúci zamestnanec UK PU má právo odmietnuť prevzatie fotokópie, pokiaľ nebude spĺňať uvedené náležitosti.

5. V prípade náhrady príbuzným dokumentom je nutné sa dohodnúť so službukonajúcim zamestnancom UK PU na vhodnom titule.

6. K finančnej náhrade sa pristupuje v ojedinelých prípadoch, a to najmä vtedy, ak:
a) ide o poškodenú alebo stratenú publikáciu, ktorú nie je možné nahradiť iným spôsobom,
b) UK PU má vo fonde viac exemplárov z daného titulu.

7. Finančná náhrada sa určí dohodou medzi službukonajúcim zamestnancom UK PU a používateľom, a to podľa súčasnej trhovej ceny dokumentu na základe návrhu zamestnanca.


16.05.2023