Rešerš


Čo je rešerš?

Rešerš je druh výberovej bibliografie, ktorá obsahuje súhrn údajov získaných z literatúry o určitom jave, predmete, téme. Rešerše podľa časového hľadiska delíme na:

  • jednorazové (zhromažďuje informácie k danej téme za určité obdobie)
  • priebežné (priebežne sleduje stanovenú problematiku).

Výsledkom rešeršnej činnosti je bibliografický záznam dokumentov, ktorý obsahuje základné bibliografické údaje (autor, názov, miesto a rok vydania) a prípadne i ďalší popis (kľúčové slová, abstrakt). Rešeršné služby poskytuje UK PU z elektronických informačných zdrojov (domáce a zahraničné bibliografické databázy) svojim čitateľom zdarma.

Ako a kde si urobiť rešerš?

Čitatelia UK PU si rešerš vyhotovujú samostatne, a to buď v priestoroch Multimediálnej a databázovej študovne s možnosťou konzultácie, alebo na ktoromkoľvek počítači PU, alebo pomocou vzdialeného prístupu cez službu EzProxy.

Vypracovanie rešerše nie je nič zložité a zároveň jej príprava pomáha lepšie porozumieť zadanej téme a zorientovať sa v správnej terminológii, ktorá s témou súvisí.

Nasledujúce prezentácie vás usmernia:

  • Rešerš - ako správne vyhľadávaťPPTXPDF

Aktuálne informačné zdroje UK PU

Zadanie rešerše

Čitateľ UK PU (zamestnanec PU) sa dostaví osobne na Bibliograficko-informačné oddelenie (Multimediálna a databázová študovňa), kde vyplní žiadanku. Žiadanku je možné vyplniť aj online (Žiadanka na rešerš na stránke Formuláre). Pri zadaní je dôležité okrem osobných údajov uviesť predovšetkým tému a kľúčové slová k požadovanej téme. Môže ísť o synonymá, zaužívané termíny, odborné výrazy a pod. V prípade, že má čitateľ záujem aj o inojazyčnú literatúru, je potrebné uviesť kľúčové slová v danom jazyku. Vyhotovenú rešerš môže dostať e-mailom alebo vytlačenú (tlač je platená služba).

Poplatky

Vyhotovenie rešerše je pre zamestnancov PU bezplatné. Študenti si rešerše vyhotovujú sami (s možnosťou konzultácie) tiež bezplatne.


16.05.2023