Rastislav Kotulič (ed.), Peter Adamišin (ed.)


Analýza základných ekonomických faktorov a ich využitie pri reštrukturalizácii poľnohospodárstva a zabezpečení trvaloudržateľného rozvoja Slovenska

Zborník vedeckých prác z vedeckého seminára – 16. november 2010 v PrešoveISBN 978-80-555-0294-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
4
  
VEDECKÉ ŠTÚDIE A ČLÁNKY Z VEDECKÉHO PODUJATIA

  
PRÍRODNO-KLIMATICKÉ PODMIENKY AKO DETERMINANT EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI SUBJEKTOV HOSPODÁRIACICH NA PÔDE
NATURAL-CLIMATIC CONDITIONS AS A DETERMINANT OF ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Peter Adamišin

6

  
ANALÝZA EKONOMICKEJ ZÁKLADNE VIDIECKYCH REGIÓNOV
THE ANALYSIS OF THE ECONOMICAL BASE OF THE RURAL REGIONS IN SLOVAKIA
Mariana Dubravská

16

  
MOŽNOSTI VYUŽITIA BIOPLYNU A POTENCIÁL JEHO ZÍSKAVANIA NA SLOVENSKU
BIOGAS UTILIZATION AND POTENTION OF ITS AQUISITION IN SLOVAKIA
Eva Geciová – Jana Naščáková

23

  
BUDÚCNOSŤ EURÓPSKEHO POĽNOHOSPODÁRSTVA V KONTEXTE GLOBÁLNEHO EKONOMICKÉHO A REGIONÁLNEHO ENVIRONMENTÁLNEHO SCENÁRA
FUTURE OF EUROPEAN AGRICULTURAL IN CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC AND REGIONAL ENVIRONMENTAL SCENARIOS
Jaroslava Hečková – Alexandra Chapčáková

34

  
MOŽNOSTI ROZVOJA UDRŽATEĽNÉHO POĽNOHOSPODÁRSTVA V REGIÓNOCH SLOVENSKA
POSSIBILITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE REGIONS OF SLOVAK REPUBLIC
Emília Huttmanová – Dana Kiseľáková

49

  
VYBRANÉ ASPEKTY PRI POSUDZOVANÍ PROSPERITY A EFEKTÍVNOSTI PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ V MANAŽMENTE POĽNOHOSPODÁRSKYCH PODNIKOV
THE CHOSEN ASPECTS APPLIED BY CONSIDERING THE PROSPERITY AND THE EFFECTIVENESS OF THE BUSINESS ACTIVITIES IN THE MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
Rastislav Kotulič

57

  
ANALÝZA DOSTUPNOSTI VYBRANÝCH FINANČNÝCH ZDROJOV NA PODPORU ROZVOJA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE
ANALYSIS OF THE ACCESSIBILITY TO FINANCIAL RESOURCES IN ORDER TO SUPPORT DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN AGRICULTURE SECTOR
Dana Kiseľáková

76

85

  
EKONOMICKÉ PROGNÓZY ROZVOJA POĽNOHOSPODÁRSTVA SR A TENDENCIE VÝVOJA HRUBEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ PRODUKCIE
ECONOMIC PROGNOSIS OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT IN SR AND TENDENCIES OF GREAT AGRICULTURAL PRODUKCTION DEVELOPMENT
Martina Spišiaková

95

  
HUNGARIAN CONSEQUENCES OF THE CAP DIRECT PAYMENT SYSTEMS
Miklos Vasary – Endre Olah – Zsolt Baranyai

109

  
ANALÝZA AGRÁRNEHO SEKTORA SLOVENSKEJ EKONOMIKY
ANALYSIS OF THE AGRARIAN SECTOR OF THE SLOVAK ECONOMY
Zuzana Závarská

122
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2019