Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁUNESCO PAMIATKY KRAJÍN EÚ AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A POTENCIÁL PRE ROZVOJ KULTÚRNEHO CESTOVNÉHO RUCHU
Doplnkové skriptá II. „UNESCO pamiatky krajín EÚ“ k predmetu Dejiny kultúry
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁRÔZNORODÉ POŇATIA SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVATRANSFORMÁCIA A TRANSPOZÍCIA ONOMASTICKÝCH KATEGÓRIÍ V SLOVANSKÝCH JAZYKOCH
FF
PETER KÓNYACARAFFA 330 (1687 - 2017)
Štúdie k dejinám Prešovského krvavého súduTanulmányok az Eperjesi vértörvényszék történetéhez
FF
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 7 (II. ČASŤ)
FF
JAROSLAVA HEČKOVÁCEZHRANIČNÉ FÚZIE A AKVIZÍCIE V EURÓPSKOM PRIESTORE
Zborník recenzovaných vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20
FMEO
PETER KAŠASLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
BEÁTA BALOGOVÁMETODICKÁ PRÍRUČKA PRE METODIKOV PRE PRÁCU S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM KLIENTOM
FF
BIBIANA VADAŠOVÁTELESNÁ KONŠTITÚCIA STREDOŠKOLSKEJ POPULÁCIE PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
PETER ADAMIŠINUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
FMEO
RADOSLAV KLAMÁRREGIONÁLNY ROZVOJ - FAKTORY, DISPARITY A CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA
FHPV
ANTON LIŠKAVÝPOČET OBETÍ CHOLEROVEJ EPIDÉMIE Z ROKU 1831 VO FARNOSTIACH A DEKANÁTOCH PREŠOVSKEJ EPARCHIE
GTF
GABRIEL SZÉKELYCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
JOZEF LIBAEDUKAČNÉ MODULY VÝCHOVY K ZDRAVIU V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNY STUPEŇ VZDELÁVANIA
PF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 8
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO
MARTINA KÁŠOVÁ MITTELHOCHDEUTSCH
FF