Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAKOSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
ZUZANA KARNIŠOVÁPUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PREŠOVSKEJ UNIVERZITY V PREŠOVE ZA ROK 2021
(Kompletná bibliografia)
UK
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE IX
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
MARTINA KÁŠOVÁDEUTSCHE GRAMMATIK UND ORTHOGRAPHIE. НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
FF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
MARIÁN PALENČÁRPROBLÉM SMRTI A UMIERANIA V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE
Reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií
FF
RADOVAN ŠOLTÉSSTAROSŤ O DUŠU V SÚČASNOM SVETE
GTF
HEDVIGA HAFIČOVÁAKTUÁLNE PROBLÉMY PEDAGOGIKY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU Z POHĽADU TEÓRIE A PRAXE
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
JANA LUKÁČOVÁKVALITA ŽIVOTA 2021: "KARIÉRA, RODINA A COVID-19"
Zborník príspevkov z 5. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27.08.2021
FF
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
JOZEF PAVELKAINTEREST OF PRIMARY SCHOOL PUPILS IN TECHNICAL ACTIVITIES AND TECHNICAL EDUCATION
FHPV
BEÁTA RUŽBARSKÁPOHYBOVÁ AKTÍVNOSŤ V ZMYSLE ZDRAVOTNE ORIENTOVANEJ TELESNEJ ZDATNOSTI
FS
MARTIN DZURILLAMULTIMEDIÁLNY HUDOBNO-EDUKAČNÝ PROGRAM V KONTEXTE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
PF