Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
GABRIEL SZÉKELYCROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume III: Policies and practices of regional and local actors
FF
JOZEF LIBAEDUKAČNÉ MODULY VÝCHOVY K ZDRAVIU V PREGRADUÁLNEJ PRÍPRAVE ŠTUDENTOV UČITEĽSTVA PRE PRIMÁRNY STUPEŇ VZDELÁVANIA
PF
JÁN HUSÁRNOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VIII.
(Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
MARIANNA KRAVIAROVÁMÉDIA A TEXT 8
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FMEO
JAROSLAVA HEČKOVÁCEZHRANIČNÉ FÚZIE A AKVIZÍCIE V EURÓPSKOM PRIESTORE
Zborník recenzovaných vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20
FMEO
PETER KAŠASLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA I. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
BEÁTA BALOGOVÁMETODICKÁ PRÍRUČKA PRE METODIKOV PRE PRÁCU S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM KLIENTOM
FF
BIBIANA VADAŠOVÁTELESNÁ KONŠTITÚCIA STREDOŠKOLSKEJ POPULÁCIE PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
PETER ADAMIŠINUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
FMEO
MARTINA BODNÁROVÁSVEDECTVO AKO ŽÁNER NÁBOŽENSKEJ KOMUNIKÁCIE VO SVETLE SOCIÁLNEJ A PERSONÁLNEJ DEIXY
FF
JAROSLAV KUŠNÍRLITERATURE OF THE ETHNIC MINORITIES OF THE ANGLOPHONE COUNTRIES
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRA 8
Premeny umeleckej a edukačnej praxe: estetika, filozofia výchovy, kreatívna edukácia
FF
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁ1918: END AND BEGINNING
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVANSKÁ SLOVOTVORBA: SYNCHRÓNIA, INOVÁCIE, NEOLOGIZÁCIA. SLAVIC WORD-FORMATION: SYNCHRONY, INNOVATIONS, NEOLOGIZATION
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKÉ A POĽSKÉ ADJEKTÍVUM Z ASPEKTU SLOVOTVORNEJ MOTIVOVANOSTI
FF
PETER BABINČÁKZÁKLADY PSYCHOLÓGIE MORÁLKY
FF
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XV.
Zborník príspevkov z XV. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 21. marec 2023
PBF