Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
JANA KOŽÁROVÁDETI S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM V PREDPRIMÁRNEJ INKLUZÍVNEJ EDUKÁCII
PF
BEÁTA BALOGOVÁDLHODOBÁ STAROSTLIVOSŤ V SÚČASNÝCH SPOLOČENSKÝCH PODMIENKACH. ZBORNÍK KONFERENČNÝCH PRÍSPEVKOV
FF
RITA RAFAJLOVIČOVÁSUBORDINATE CLAUSES IN THE ENGLISH SENTENCE
FF
PETER KOVAĽDEJINY SVETOVEJ HISTORIOGRAFIE I.
Staroveké dejepisectvo
FF
MARTINA IVANOVÁMODÁLNOSŤ A MODÁLNE VERBÁ V SLOVENČINE
FF
VLADIMÍR FEDORKOPROSOCIÁLNOSŤ A ASPEKTY PROSOCIÁLNEHO SPRÁVANIA V DIMENZIÁCH UČITEĽA MATERSKEJ ŠKOLY
PF
SVITLANA MYKOLAJIVNA PAKHOMOVASLOVENSKO - UKRAJINSKÝ SLOVNÍK OJKONÝM
FF
MONIKA KAČMÁROVÁ (ED.)KVALITA ŽIVOTA 2019
Interdisciplinarita ako bohatstvo poznania založené na rozmanitosti
FF
MARIANA DUBRAVSKÁRIADENIE PODNIKOV A ICH INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V EURÓPSKOM PRIESTORE V KONTEXTE DOPADOV GLOBALIZAČNÝCH A INTEGRAČNÝCH TENDENCIÍ
Zborník vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20, projektu VEGA č. 1/0082/19 a projektu KEGA č. 024PU - 4/2020
FMEO
JÁN DRENGUBIAKLITERÁRNY TEXT V UČEBNOM PROCESE - OD PROSTRIEDKU K CIEĽU
FF
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV III
FF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2021
Zborník rozšírených abstraktov
PF
VIERA BILASOVÁ (ED.)METODIKA INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
(pre stredné školy)
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
MAREK MITKA (ED.) SLAVISTIKA – AREÁLOVÁ SLAVISTIKA – STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Prešove
FF
ALEXANDER DULEBA (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
JOZEF LIBA (ED.)VÝCHOVA K ZDRAVIU V EDUKÁCII RÓMSKYCH ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
PF
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF
MARTINA BODNÁROVÁVARIA XXVI
Zborník príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO