Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MATÚŠ ŽACBUDÚCNOSŤ EURÓPY
Zborník príspevkov
FF
IVANA KUPKOVÁSLOVENSKÁ PREKLADATEĽSKÁ ŠKOLA - TEÓRIA A PRAX
Slovenské preklady ruskej prózy v 60. - 80. rokoch 20. storočia a zásady slovenskej prekladateľskej školy
FF
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁVYBRANÉ MÚZEÁ A GALÉRIE KRAJÍN EÚ AKO SÚČASŤ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA A POTENCIÁL PRE ROZVOJ KULTÚRNEHO CESTOVNÉHO RUCHU
Doplnkové skriptá I. „Múzeá a galérie“ k predmetu Dejiny kultúry
FMEO
JURIJ POPOVIČIUS CONUBII – AKTUÁLNE VÝZVY
GTF
VLADIMÍR KOCVÁRSOCIÁLNY ASPEKT SVÄTEJ LITURGIE
PBF
ROMANA SMOLKOVÁLABORATÓRNE CVIČENIA Z CHÉMIE PRE NECHEMICKÉ ODBORY
Vysokoškolské učebné texty
FHPV
LENKA REGRUTOVÁPÔVODNÁ TELEVÍZNA DRAMATICKÁ TVORBA PRE DETI A MLÁDEŽ NA SLOVENSKU
(kontext 60. - 80. rokov 20. storočia)
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ III.
FF
MONIKA KAČMÁROVÁANALÝZA KAZUISTÍK ADOLESCENTOV Z PORADENSKEJ PRAXE
Učebný text
FF
IGOR KOMINARECZÁKLADY MULTIKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FHPV
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
PETER BAKALÁRPHYSICAL ACTIVITY–RELATED INJURIES AMONG ADOLESCENTS IN 5 EUROPEAN UNION MEMBER STATES
Survey Report, Field work: January – June 2022
FS
SLÁVKA KOPČÁKOVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY V.
Estetická výchova a prax vyučovania estetiky v kontextoch európskeho estetického myslenia 19. a 20. storočia - dialóg s tradíciou a súčasné koncepcie
FF
MONIKA BOBÁKOVÁVYBRANÉ KAPITOLY Z PEDAGOGICKEJ PSYCHOLÓGIE
v kontexte predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie
PF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV III
Syntax
FF
ADRIANA AMIRNA PRAHU MILÉNIA
Antológia súčasných ukrajinských umeleckých textov (krátke útvary v 21. storočí)
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁMANAŽÉRSKE INOVÁCIE V CESTOVNOM RUCHU
Cvičebnica
FMEO
VLADIMÍR DANČIŠINPRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF