Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
MAREK MOKRIŠVYBRANÉ KAPITOLY Z MATEMATIKY
PF
VLADIMÍR ČECHVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU Z POHĽADU TEÓRIE A PRAXE
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
ROMAN ZAZULAZÁCHRANÁRSKA TECHNIKA A TECHNOLÓGIE
FZO
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)SPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene - pamiatky - kultúra)
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE TÉMY A DILEMY SENIOROV
FF
BEÁTA BALOGOVÁPARTICIPATÍVNY AKČNÝ VÝSKUM. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z XII. DOKTORANDSKEJ KONFERENCIE
FF
MICHAL BOČÁKOD ZNAKU K DISKURZU
(1.diel - semiologické východiská)
FF
LENKA POĽAKOVÁSLOVNÍK PRÁVNEHO JAZYKA PRE TLMOČNÍCKU PRAX
nemecko-slovenský, slovensko-nemecký
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2020
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁCVIČEBNICA KULTÚRNYCH REFERENCIÍ Z ANTIKY
FF
PETER KÓNYACENTRÁLNE ÚRADY HOSPODÁRSKEJ SPRÁVY POČAS POVSTANIA FRANTIŠKA II. RÁKÓCZIHO
FF
MARCELA DOMENOVÁ (ED.)OD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ II.
FF
IVETA BORŽÍKOVÁPSYCHOMOTORIKA PRE ŠKOLSKÚ, ŠPORTOVÚ A TERAPEUTICKÚ PRAX
FS
HELENA MELKUSOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF