Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARTIN OLOŠTIAKRETROGRÁDNY MORFEMATICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF
RENÁTA BERNÁROVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VII.
PF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
MARTIN OLOŠTIAKOSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
PAVOL ČECHISC DIAGNOSTICS IN SPORT 2023
Proceedings of Abstracts from the International Scientific Conference in the Field of Sports Science
FS
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2023
FS
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE IX
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
MARTINA KÁŠOVÁDEUTSCHE GRAMMATIK UND ORTHOGRAPHIE. НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
FF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
MARIÁN PALENČÁRPROBLÉM SMRTI A UMIERANIA V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE
Reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií
FF
RADOVAN ŠOLTÉSSTAROSŤ O DUŠU V SÚČASNOM SVETE
GTF
HEDVIGA HAFIČOVÁAKTUÁLNE PROBLÉMY PEDAGOGIKY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU Z POHĽADU TEÓRIE A PRAXE
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
JANA LUKÁČOVÁKVALITA ŽIVOTA 2021: "KARIÉRA, RODINA A COVID-19"
Zborník príspevkov z 5. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27.08.2021
FF