Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MONIKA BIZOŇOVÁDEJINY VYBRANÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV I.
FF
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
ĽUBOMÍR GUZIJAZYKOVÁ OSOBNOSŤ
Zborník príspevkov z vedeckého grantového seminára rusistov konaného dňa 2. novembra 2021
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH: VÝZVY A RIEŠENIA V RIADENÍ, KVALITE A UDRŽATEĽNOSTI SLUŽIEB V CESTOVNOM RUCHU ,,PERSPEKTÍVY KRAJÍN V4“
FMEO
PETER KARPINSKÝKULTÚRNY JAZYK NA ÚZEMÍ SLOVENSKA V OBDOBÍ 17. AŽ 19. STOROČIA
FF
PETER ADAMIŠINVYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FMEO
ĽUDMILA ANDRAŠČÍKOVÁVÝCHOVA K ORÁLNEMU ZDRAVIU U DETÍ SO ZRAKOVÝM POSTIHNUTÍM
FZO
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
RASTISLAV KOTULIČ A KOL.ENVIRONMENTÁLNE, EKONOMICKÉ A LEGISLATÍVNE ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
ANNAMÁRIA KÓNYOVÁKONFESIONÁLNY VÝVIN UHORSKA V RANOM NOVOVEKU
FF
ŠTEFAN KOCOTEORETICKÉ ZÁKLADY DIAĽKOVÉHO PRIESKUMU ZEME
FHPV
KAROL GÖRNERSOCIOLÓGIA TELESNEJ KULTÚRY A ŠPORTU
FS
VLADIMÍR KOCVÁRPRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XI.
Zborník príspevkov z XI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 9. apríl 2019)
PBF
RÓBERT KANDRÁČMNOHOJAZYČNÝ GLOSÁR FYZIOLÓGIE ŠPORTU MULTILINGUAL GLOSSARY OF SPORTS PHYSIOLOGY
Slovensko/Slovak- Český/Czech, Nemecký/German, Španielsky/Spanish, Francúzsky/French, Maďarský/Hungarian, Anglický/English
FS
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA INTERAKTÍVNEJ ŠTYLISTIKY (I)
FF
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
DANIELA FALAT LEÜTTEROVÁROZVIČENIE
učebný text pre učiteľov telesnej výchovy a trénerov
PF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF