Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
HELENA MELKUSOVÁVYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIOLÓGIE
FF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA U SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A PRACOVNÍČOK
FF
MARTIN OLOŠTIAKRETROGRÁDNY MORFEMATICKÝ SLOVNÍK SLOVENČINY
FF
ALEXANDER DULEBA (ED.)CROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume I: Impact of EU relations with Ukraine
FF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VII.
PF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
MARTIN OLOŠTIAK (ED.)OSOBNOSTI FILOZOFICKEJ FAKULTY V PREŠOVE
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
LENKA GOGOVÁ (ED.)KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE IX
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
MARTINA KÁŠOVÁDEUTSCHE GRAMMATIK UND ORTHOGRAPHIE. НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
FF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
MARIÁN PALENČÁR (ED.)PROBLÉM SMRTI A UMIERANIA V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE
Reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií
FF
RADOVAN ŠOLTÉSSTAROSŤ O DUŠU V SÚČASNOM SVETE
GTF
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU Z POHĽADU TEÓRIE A PRAXE
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
JANA LUKÁČOVÁ (ED.)KVALITA ŽIVOTA 2021: "KARIÉRA, RODINA A COVID-19"
Zborník príspevkov z 5. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27.08.2021
FF
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF