Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
PETER KÓNYAOD REFORMÁCIE PO ZALOŽENIE CIRKVI
k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí
FF
PAVOL ČECHZÁKLADNÉ TÉZY PROBLEMATIKY ZJAZDOVÉHO LYŽOVANIA
FS
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ XIV.
Zborník príspevkov zo XIV. medzinárodnej vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov, Prešov 5. apríl 2022
PBF
PAVEL RUŽBARSKÝVÝSLEDKY PRVÉHO CELOŠTÁTNEHO TESTOVANIA POHYBOVÝCH PREDPOKLADOV DETÍ MLADŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU – ŽIAKOV 1. ROČNÍKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
FS
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁSELECTED CHAPTERS IN ENGLISH LEXICOLOGY
Part I: Lexical Semantics and Lexicography
FF
MONIKA BIZOŇOVÁDEJINY VYBRANÝCH REHOĽNÝCH RÁDOV I.
FF
MONIKA MIŇOVÁPEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORIOVEJ
Vzdelávanie a kompetencie učiteľov materských škôl
PF
LENKA TLUČÁKOVÁPOHYBOVÁ AKTIVITA A TELESNÁ ZDATNOSŤ ADOLESCENTOV PREŠOVSKÉHO REGIÓNU
FS
TATIANA DUBAYOVÁDEVELOPMENT OF RESILIENCE
Handbook of Best Practice
PF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
ALENA KAČMÁROVÁVEDECKÉ PÍSANIE (NIELEN) PRE DOKTORANDOV
FF
ADRIÁNA INGRID KOŽELOVÁPREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A KULTÚRNE REFERENCIE Z ANTIKY
FF
ADRIÁNA KOŽELOVÁVYBRANÉ PROBLÉMY PREKLADU: PREKLADATEĽSKÉ KOMPETENCIE A AUDIOVIZUÁLNY PREKLAD
FF
BEÁTA BALOGOVÁINOVÁCIE V SPOLOČENSKO-VEDNOM VÝSKUME
FF
RASTISLAV KOTULIČ A KOL.ENVIRONMENTÁLNE, EKONOMICKÉ A LEGISLATÍVNE ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FMEO
STANISLAV OLEJÁRPERSPEKTÍVA LÁSKY U AISCHÍNA, HEGELA A ALTHUSSERA
FF
ALEXANDER CAPSTAROZÁKONNÝ PATRIARCHA JOZEF A JEHO STRETNUTIE PO ROKOCH S OTCOM JAKUBOM A CELÝM JEHO KMEŇOM
(Biblicko-exegetický komentár na 45. – 50. kapitolu knihy Genezis)
PBF
ZUZANA POKLEMBOVÁSTAROSTLIVOSŤ O SEBA PRE ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
ZUZANA STRAKOVÁ (ED.)ENGLISH MATTERS XI
(a collection of papers)
FF
FRANTIŠEK FRANKOZÁKLADY PRÁCE S MULTIMÉDIAMI
CCKV