Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
ADELA LEŠKOVÁ BLAHOVÁENVIRONMENTÁLNE HODNOTY V ETICKEJ VÝCHOVE
FF
ANNA ŠENKOVÁUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU Z POHĽADU TEÓRIE A PRAXE
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FMEO
PAVOL ČECHACTA FACULTATIS EXERCITATIONIS CORPORIS UNIVERSITATIS PRESOVIENSIS
No. 1, 2023
FS
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
LENKA GOGOVÁKĽÚČOVÉ KOMPETENCIE PRE CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE IX
Zborník príspevkov Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
PU
MARTINA KÁŠOVÁDEUTSCHE GRAMMATIK UND ORTHOGRAPHIE. НІМЕЦЬКА ГРАМАТИКА ТА ОРФОГРАФІЯ
FF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
PETER KAČÚRZÁKLADY RAKETOVÝCH ŠPORTOV
Pre študentov telovýchovného zamerania
FS
MARIÁN PALENČÁRPROBLÉM SMRTI A UMIERANIA V MEDICÍNE A ZDRAVOTNÍCTVE
Reflexia teoreticko-metodologických východísk súčasných bioetických diskusií
FF
BIBIÁNA HLEBOVÁČITATEĽSKÁ KOMPETENCIA A INTERVENČNÉ PRÍSTUPY K ŽIAKOM S ĽAHKÝM MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM
(podporný vzdelávací materiál pre učiteľov žiakov špeciálnych základných škôl vo vzdelávacom variante A)
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁREFLEXIE O POSTAVE SO ZNEVÝHODNENÍM V LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ I.
PF
ZUZANA SOUČKOVÁELECTRONIC PORTFOLIO IN SLOVAK HIGHER EDUCATION
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁMANAŽÉRSKE INOVÁCIE, TRENDY A VÝZVY CESTOVNÉHO RUCHU V POSTPANDEMICKOM OBDOBÍ
Vedecký zborník medzinárodných príspevkov
FMEO
MILENA ŠVEDOVÁDESTINAČNÝ MANAGEMENT
FMEO
JANA LUKÁČOVÁKVALITA ŽIVOTA 2021: "KARIÉRA, RODINA A COVID-19"
Zborník príspevkov z 5. ročníka česko-slovenskej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27.08.2021
FF
GABRIEL PAĽASTRUČNÉ KOMPENDIUM TEÓRIE KOMUNIKÁCIE
GTF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
MARTIN OLOŠTIAKNEOLOGIZMY A NEOLOGIZÁCIA V LINGVISTICKEJ REFLEXII
FF