Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene – pamiatky – kultúra)
FF
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV II
Morfológia
FF
MICHAELA SEPEŠIOVÁAN INTRODUCTION TO PHRASES, CLAUSES AND SENTENCES
FF
MARTIN OLOŠTIAKSLOVNÍK SLOVOTVORNÝCH PROSTRIEDKOV V SLOVENČINE
FF
PETER KÓNYAREFORMATION IN MITTELEUROPA
Beiträge zur Reformationsgeschichte in den Ländern der Donaumonarchie
FF
JÁN DRENGUBIAKLITERÁRNY TEXT V UČEBNOM PROCESE – OD PROSTRIEDKU K CIEĽU
FF
BEÁTA BALOGOVÁUMELÁ INTELIGENCIA, INFORMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA A ICH VYUŽITIE V RÁMCI FORMÁLNEJ A NEFORMÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Zborník príspevkov vedeckého sympózia
FF
MARTIN OLOŠTIAK14. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
Zborník príspevkov
FF
PETER KARPINSKÝPOETOLOGICKÉ A AXIOLOGICKÉ ASPEKTY SLOVENSKÉHO KOMIKSU DRUHEJ POLOVICE 20. STOROČIA
FF
EDUARD DRANČÁKSTRUCTURAL COMPLEXITY OF SPOKEN AND WRITTEN ENGLISH
FF
PETER KÓNYA350 ROKOV VYSOKÉHO ŠKOLSTVA V PREŠOVE
FF
MARCELA DOMENOVÁCHRONOLOGICA HISTORIA ALMAE DIOECESIS EPERJESSIENSIS... PARS I. ALEXANDER DUCHNOVIČ
FF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
LIBUŠA FRANKOVÁSLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ NA EVANJELICKOM KOLÉGIU V PREŠOVE
K študentskej samovzdelávacej národnokultúrnej činnosti v 19. storočí
FF
RITA RAFAJLOVIČOVÁSUBORDINATE CLAUSES IN THE ENGLISH SENTENCE
FF
PETER BABINČÁKBENEFITY A STRATY ŽIVOTA VO VIACDETNEJ RODINE
FF
BEÁTA BALOGOVÁMETODICKÁ PRÍRUČKA PRE METODIKOV PRE PRÁCU S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM KLIENTOM
FF
ADRIÁN KVOKAČKAKANTOV POJEM VZNEŠENÉHO
FF
IVANA SLIVKOVÁÚVOD DO INTERKULTÚRNEJ KOMUNIKÁCIE
FF
DANIELA SLANČOVÁÚVOD DO ŠTÚDIA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV V TLAČOVÝCH MÉDIÁCH
FF