Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MARCELA DOMENOVÁSPOLOČNOSŤ A DEJINY III.
(pramene - pamiatky - kultúra)
FF
JÁN ADAMKAPITOLY Z HOSPODÁRSKYCH A SOCIÁLNYCH DEJÍN SLOVENSKA V RANOM NOVOVEKU I.
Osídlenie a obyvateľstvo Šariša v 17.-18. storočí
FF
ADRIANA AMIRLINGVISTICKÉ ŠPECIFIKÁ UKRAJINSKEJ PRÓZY ZAČIATKU 20. STOROČIA
FF
ADRIANA AMIRPREKLAD VERZUS JAZYK A KULTÚRA
Kapitoly z lingvokulturológie a teórie prekladu
FF
ADRIANA AMIRUKRAJINSKO-SLOVENSKÉ LITERÁRNE KONTAKTY
jazyk, kultúra, preklad
FF
VIKTOR ANDRUŠČENKODEJINY SOCIÁLNEJ FILOZOFIE
Západoeurópsky kontext
FF
PETER BABINČÁK (ED.)MERANIE MORÁLNEHO USUDZOVANIA
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝSKUM V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník príspevkov z II. doktorandskej konferencie konanej dňa 04. novembra 2011 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁ (ED.)ELAN VITAL V PRIESTORE MEDZIGENERAČNÝCH VZŤAHOV
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 15.01.2010 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNY VÝSKUM – NEKONEČNÁ HRA IDEÍ A DÔKAZOV?
Zborník príspevkov zo VI. doktorandskej konferencie konanej 3. novembra 2015 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁŠANCE A LIMITY SENIOROV V SÚČASNEJ MODERNEJ KOMUNIKÁCII
(negatíva a pozitíva IKT v živote seniora)
FF
BEÁTA BALOGOVÁPRÍSTUPY A PROSTRIEDKY POZNÁVANIA V SOCIÁLNOVEDNOM VÝSKUME
Zborník príspevkov zo VII. doktorandskej konferencie konanej 24. novembra 2016 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁAKTUÁLNE OBLASTI SPOLOČENSKOVEDNÉHO VÝSKUMU
Zborník príspevkov z VIII. doktorandskej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁAKTUÁLNE VÝZVY PRE SOCIÁLNU PRÁCU
Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou
FF
BEÁTA BALOGOVÁEXPERIMENT V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník posterov z IX. doktorandskej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁSOCIÁLNE KONTEXTY HODNÔT
FF
BEÁTA BALOGOVÁ (ED.)VÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝZVY A TRENDY VO VZDELÁVANÍ V SOCIÁLNEJ PRÁCI
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 26.-27. apríla 2012 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁ (ED.)MEDZIGENERAČNÉ MOSTY – VSTUPUJEME DO ROKA MEDZIGENERAČNEJ SOLIDARITY
Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 10. 11. 2011 v Prešove
FF
BEÁTA BALOGOVÁVÝSKUM V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
Zborník príspevkov z III. doktorandskej konferencie konanej 9. novembra 2012 v Prešove
FF