Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
PETER KAŠASLOVNÍK STREDOEURÓPSKYCH KULTÚR I.
Osvietenstvo - romantizmus - realizmus
FF
MARTA VOJTEKOVÁPOĽSKÉ OBJEKTY V ZOZNAME SVETOVÉHO DEDIČSTVA UNESCO
Jazykovo-kultúrny aspekt
FF
MARCELA DOMENOVÁOD PRAMEŇOV VIERY K DEJINÁM CIRKVÍ I.
FF
TAŤJANA BÚGELOVÁŽIVOT A PRÁCA SENIOROV VO SVETLE TEÓRIÍ A VÝSKUMOV
FF
MATÚŠ ŽAC30 ROKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zborník príspevkov
FF
MARIÁN FEDORKOTERMINOLÓGIA TEMATICKEJ SKUPINY MATKA A DIEŤA. LEXIKOGRAFICKÉ, PRÁVNE A DIDAKTICKÉ ASPEKTY V KONTEXTE PREKLADU A TLMOČENIA
FF
MARTIN OLOŠTIAKKVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ASPEKTY TVORENIA SLOV V SLOVENČINE : [VENOVANÉ 80. VÝROČIU NARODENIA PROF. PHDR. JURAJA FURDÍKA, CSC. (1935 - 2002)]
FF
EVA KUŠNÍROVÁSÚRADNICE ESTETIKY, UMENIA A KULTÚRY 7
Verejný priestor v kontextoch estetiky, umeleckej teórie a umeleckej praxe
FF
MONIKA KAČMÁROVÁZÁVEREČNÁ PRÁCA AKO VÝSKUMNÁ SPRÁVA V SOCIÁLNYCH VEDÁCH
FF
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁA SOCIO–PSYCHOLOGICAL PROFILING OF TRANSLATORS AS WORKING AGENTS IN THE LANGUAGE INDUSTRY
FF
ANTÓNIA SABOLOVÁ FABIANOVÁ REZILIENCIA AKO KONCEPT SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
PETER KÓNYADOBA KURUCKÝCH BOJOV
Kuruc küzdelmek kora
FF
MÁRIA KALETOVÁCONVOCATUM FUIT CAPITULUM CONVENTUALE...
(K činnosti kamaldulov v Červenom kláštore na základe Liber actuum z rokov 1715 - 1760)
FF
MARTIN OLOŠTIAKVIACSLOVNÉ POMENOVANIA V SLOVENČINE
FF
VLADIMÍR DANČIŠINPRIESTOROVÁ ORGANIZÁCIA VOLIEB A DIFERENCIÁCIA VOLEBNÝCH VÝSLEDKOV A ICH VPLYV NA VYTVÁRANIE ZASTUPITEĽSKÝCH ZBOROV
FF
LUCIA ŠTEFLOVÁCODEX HISTORICO-CRITICA 2019
Noetické východiská v kontexte interdisciplinárnych prístupov k histórii, literatúre, jazyku a umeniam
FF
PETER KARPINSKÝVARIETY JAZYKA A JAZYKOVEDY
Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.) 2019
FF
PETER KOCÁKUNICORN
Katalóg umeleckých diel Petra Kocáka
FF
ADRIÁN KVOKAČKAÚVOD DO ESTETIKY
Pojmový aparát
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF