Jozef Kredátus (ed.), Beáta Balogová (ed.)


Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života

Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťouISBN 80-8068-453-7


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
Príhovor jubilanta
Jubilant´s Speech
Jozef Kredátus
6
  
Príhovor dekana Filozofickej fakulty PU v Prešove
Príhovor dekana Filozofickej fakulty PU v Prešove Speech of Dean of Faculty of Arts, Presov University in Presov
Rudolf Dupkala
8
  
Príhovor riaditeľky Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove
Speech of Director of Institute of Educology and Social Work, FF PU in Presov
Anna Tokárová
10
  
Príhovor riaditeľky Akadémie vzdelávania v Prešove
Speech of Director of Academy of Education in Presov
Emília Martinková
13
  
Problém kvality myslenia v kontexte kvality - nekvality života
Problem of Quality of Thinking in Context of Quality – Low-quality of Life
Jana Kordačová
15
  
Ján Pavol II. tretiemu tisícročiu: Strata citlivosti na hriech – dôvod oslabenia transcendencie ľudského života
John Paul II to Third Millenium: Loss of Sensitivity to Sin – Reason of Weakening of Transcedancy of Human Life
Martin Uháľ
22
  
Patriarchát a nekvalita života
Patriarchate and Low-quality of Life
Martin Béreš
28
  
An Adult in the World of Art
Dospelý vo svete umenia
Marta Uberman
37
  
Moje krízy
My Crises
Štefan Varga
42
  
Skryté formy nekvalitného fungovania rodín
Hidden Forms of Low-quality Functioning of Families
Jiří Sedlák, Margit Musilová, Lucie Máderová
45
  
Utváranie základných predpokladov kvality a nekvality budúceho života detí v rodinách
Creation of Fundamental Assumptions of Quality and Low-quality of Coming Lives of Children in Families
Igor Ivan
52
  
Charakteristiky sociálnej podpory pri prežívaní osamelosti počas onkologickej liečby
Characteristics of Social Support in Coming through Loneliness During Oncological Treatment
Eva Žiaková
57
  
Osamelosť ako dôsledok ageizmu a násilia na senioroch
Loneliness as Result of Ageism and Violence towards Seniors
Beáta Balogová
62
  
Senior a choroba, kvalita či nekvalita života
Senior and Illness, Quality or Low-quality of Life
Mária Bayerová
78
  
Výskumné reflexie uspokojovania potrieb starších osôb v Slovenskej republike
Research Reflections of Needs Satisfying of Elder People in Slovak Republic
Anna Žilová, Alena Novotná
83
  
Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života seniorov
Psycho-social and Health Aspects of low-quality of Seniors Life
Martina Šoltisová Semešiová
88
  
Resocializácia závislých osôb a bez domova na pôde GK DCH
Resocialisation of Addicted and Homeless on Ground of GK DCH
Peter Valiček, Branislav Božek, Peter Michančo
96
  
Nekvalita života a jej vplyv na naše zdravie
Low-quality of Life and Its Influence on Health
Milan Slávik
101
  
Interakcia človek - zviera. Psychosociálne a zdravotné aspekty kontaktu ľudí a zvierat
Interaction between Human and Animal. Psycho-social and Health Aspects of Mutual Contact between Human and Animal
Denisa Šoltésová
106
  
Pracovný konflikt ako potencionálny faktor zmeny sociálnej klímy
Occupational Conflict as Potential Factor of Social Climate Change
Vladimír Frk
114
  
Nezamestnanosť mládeže a jej sociálne riziká
Unemployment of Youth and Its Social Risks
Vladimír Paukovič
122
  
Nezamestnanosť a jej vplyv na kvalitu rekvalifikačného vzdelávania
Unemployment and Its Influence on Retraining Education
Tatiana Matulayová
126
  
Využitie aktívneho sociálneho učenia programového vo vzdelávaní nezamestnaných
Utilisation of Active Social Learning Programmed in Education of Unemployed
Igor Kredátus
130
  
Závery z medzinárodnej konferencie Psychosociálne a zdravotné aspekty nekvality života konanej dňa 13. septembra 2005
Conclusions from International Conference Psycho-social and Health Aspects of Low-Quality of Life Held on September, 13th 2005
Jozef Kredátus
137
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020