Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MAGDALÉNA BILÁLANGUAGE AND LINGUISTICS: BASIC CONCEPTS AND TERMS
FF
MAGDALÉNA BILÁLECTURES IN ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
FF
MAGDALÉNA BILÁA HANDBOOK OF ENGLISH AND SLOVAK LINGUISTIC TERMINOLOGY
Príručka anglickej a slovenskej terminológie jazykovedy
FF
VIERA BILASOVÁ (ED.)FILOZOFIA ETICKEJ VÝCHOVY
FF
VIERA BILASOVÁPODNETY A NÁMETY PRE ETICKÚ VÝCHOVU
(pre stredné školy)
FF
MARTIN BLAHOJAZYK – MÉDIA – TEXT III
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej dňa 9. 11. 2012 na pôde Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
FF
MILOŠ BLAHÚTŠTYLISTICKÁ INTERPRETÁCIA ORIGINÁLU A PREKLADU ROMÁNU JOHNA IRVINGA SVET PODĽA GARPA
FF
MICHAL BOČÁKMÉDIÁ A TEXT II
FF
MICHAL BOČÁKMÉDIÁ A TEXT 3
Mediálny text: variácie mediálneho diskurzu - popkultúra
FF
MICHAL BOČÁKMÉDIÁ A TEXT 3
Mediálny text: lingvistika - literatúra - kultúra
FF
MICHAL BOČÁKMÉDIÁ A TEXT 5
FF
MARTINA BODNÁROVÁZÁMENÁ V NEIŠTITUCIONÁLNEJ DIALOGICKEJ KOMUNIKÁCII DOSPELÝCH NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
FF
ZOLTÁN BORBÉLYHISTORIA NOSTRA
Sociálno historické štúdie zo spoločnej slovensko-maďarskej minulosti
FF
MONIKA BOSÁFEMINISTICKÉ KORENE SOCIÁLNEJ PRÁCE
FF
JELENA IVANOVNA BREUSOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 1. ROČNÍK
Letný semester
FF
JELENA IVANOVNA BREUSOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 2. ROČNÍK
Zimný semester
FF
JELENA IVANOVNA BREUSOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 2. ROČNÍK
Letný semester
FF
JELENA IVANOVNA BREUSOVÁPRAKTICKÉ CVIČENIA Z RUSKÉHO JAZYKA PRE 4. ROČNÍK
Zimný semester
FF
ERIKA BRODŇANSKÁLATINSKÝ JAZYK PRE HISPANISTOV
FF
ERIKA BRODŇANSKÁE-LEARNING A VYUČOVANIE JAZYKOV V AKADEMICKOM PROSTREDÍ
zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej 14. novembra 2014
FF