Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
VERONIKA PEROVSKÁFUNKČNO-SÉMATICKÉ KATEGÓRIE PASÍVNOSTI A REZULTATÍVNOSTI V HISTORICKÝCH A NÁREČOVÝCH TEXTOCH
FF
PETER ADAMIŠINVYBRANÉ ASPEKTY V ROZVOJI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
FMEO
BEÁTA BALOGOVÁSTARNUTIE AKO FILOZOFICKÝ A SOCIÁLNY PROBLÉM
FF
LUCIA DANČIŠINOVÁINTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA VO VÝUČBE ODBORNÉHO CUDZIEHO JAZYKA
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁLATINSKO-SLOVENSKO-POĽSKÝ SLOVNÍK ANATOMICKÝCH TERMÍNOV III
FF
MARIÁN FEDORKOTERMINOLÓGIA TEMATICKEJ SKUPINY MATKA A DIEŤA. LEXIKOGRAFICKÉ, PRÁVNE A DIDAKTICKÉ ASPEKTY V KONTEXTE PREKLADU A TLMOČENIA
FF
DANIELA MATUŠÍKOVÁVNÍMANIE DÔLEŽITOSTI UPLATŇOVANIA DIGITÁLNYCH TECHNOLOGICKÝCH INOVÁCIÍ DO ODVETVIA CESTOVNÉHO RUCHU V POSTPANDEMICKOM OBDOBÍ
FMEO
VIERA BILASOVÁMETODIKA INOVÁCIE ETICKEJ VÝCHOVY
(pre stredné školy)
FF
IVANA PIROHOVÁDRUHOŠANCOVÉ VZDELÁVANIE V KONTEXTE POLITÍK CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
FHPV
ZUZANA STANISLAVOVÁ(K)ROK ZA (K)ROKOM V SLOVENSKEJ LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ
Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2021
PF
MAREK MITKASLAVISTIKA – AREÁLOVÁ SLAVISTIKA – STREDOEURÓPSKE ŠTÚDIÁ
Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára, konaného 3. októbra 2013 na FF PU v Prešove
FF
BIBIANA VADAŠOVÁZÁKLADY FYZIOLÓGIE ČLOVEKA II. PRE ŠTUDENTOV TELOVÝCHOVNÉHO ZAMERANIA
FS
PETER KÓNYAREFORMÁCIA V STREDNEJ EURÓPE II.
Reformáció Közép-Európában II.Reformation in Mittel-Europa II.
FF
LENKA BOBUĽSKÁMIKROBIÁLNA EKOLÓGIA
FHPV
KLAUDIA BEDNÁROVÁ-GIBOVÁAN EXERCISE BOOK OF TRANSLATION
FF
MARCEL FORGÁČKARENT – KRITICKÉ ŠTÚDIE O SÚČASNEJ PRÓZE
FF
WIOLETTA MIKUĽÁKOVÁMEDZINÁRODNÁ ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA V ZDRAVOTNÍCKYCH VEDÁCH ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI (ŠVOČ)
Zborník abstraktov
FZO
RASTISLAV KOTULIČZBORNÍK VEDECKÝCH PRÁC KATEDRY EKONÓMIE A EKONOMIKY ANNO 2023
FMEO
ROBERT IŠTOKPOLITICKO-PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU V PODMIENKACH GLOBALIZÁCIE
Vybrané aspekty
FHPV
JÁN ŽIVČÁKSILA A SLABOSŤ PERIFÉRIE
Stredoveká francúzska literatúra na Slovensku v rokoch 1900 - 2017
FF