Lucia Mikurčíková, Ján Hučík, Alena Hučíková, Jarmila Žolnová


Vybrané oblasti inkluzívnej edukácie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami v primárnom vzdelávaníISBN 978-80-555-2472-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Tento dokument je prístupný iba z intranetu Prešovskej univerzity v Prešove
alebo cez službu vzdialeného prístupu EZProxy.
Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024