Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4908-6-20/22
FM
EVA LITAVCOVÁMODELOVANIE ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA & EKONOMICKÁ AKTIVITA TURIZMU V EURÓPSKOM PRIESTORE
Nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18 a medzinárodného výskumného projektu No. 4596-6-17/19
FM
PETER ADAMIŠINUDRŽATEĽNÝ ROZVOJ
FM
ĽUDMILA BEDNÁROVÁDIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PREDMETOV
FM
DANIELA BERTOVÁSYSTÉMY ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV
FM
ELENA ŠIRÁANALYTICKÝ POHĽAD NA HODNOTENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY PROSTREDNÍCTVOM INDEXOV
FM
PETER ADAMIŠIN (ED.)VYBRANÉ ASPEKTY V ROZVOJI ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT
FM
MILENA ŠVEDOVÁDESTINAČNÝ MANAGEMENT
FM
PETER ADAMIŠIN (ED.)VYBRANÉ ASPEKTY HODNOTENIA UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FM
LUCIA DANČIŠINOVÁJAZYK A MANAŽMENT
Ročenka Katedry interkultúrnej komunikácie FM PU v Prešove
FM
JANA CHOVANCOVÁINTEGROVANÉ MANAŽÉRSKE SYSTÉMY
FM
KRISTÍNA ŠAMBRONSKÁMESTSKÝ CESTOVNÝ RUCH
FM
JANA COCUĽOVÁ (ED.)MEDZINÁRODNÉ RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV
FM
DANIELA MATUŠÍKOVÁCESTOVNÝ RUCH V DVADSAŤROČNICI OD PRELOMU MILÉNIÍ – VÝKONY, VÝZVY, TRENDY
Recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
FM
PETER ADAMIŠINENVIRONMENTÁLNE INFORMAČNÉ SYSTÉMY
FM
JANA CHOVANCOVÁPOSUDZOVANIE VPLYVOV ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
FM
MARIANA DUBRAVSKÁRIADENIE PODNIKOV A ICH INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V EURÓPSKOM PRIESTORE V KONTEXTE DOPADOV GLOBALIZAČNÝCH A INTEGRAČNÝCH TENDENCIÍ
Zborník vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20, projektu VEGA č. 1/0082/19 a projektu KEGA č. 024PU - 4/2020
FM
JANA CHOVANCOVÁENERGETIKA V KONTEXTE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA
FM
JANA MITRÍKOVÁEKOTURIZMUS V KONTEXTE OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY (VYBRANÉ KAPITOLY)
FM
DANA KISEĽÁKOVÁENTERPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT TO INCREASE PERFORMANCE AND COMPETITIVENESS IN THE EU IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE THEORY AND PRACTICEMANAŽMENT
nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19
FM