Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
MARTIN KLIMOVIČKOMUNIKÁCIA - PÍSANIE - PRÍBEHY
Učebný text pre študentov učiteľstva pre primárne vzdelávanie
PF
ANTON LIŠKAHISTÓRIA A ARCHITEKTÚRA GRÉCKOKATOLÍCKYCH MUROVANÝCH CHRÁMOV TEREZIÁNSKEHO TYPU NA SLOVENSKU
GTF
ALEXANDER DULEBACROSS-BORDER COOPERATION BETWEEN SLOVAKIA AND UKRAINE
Volume II: Impact of intergovernmental relations
FF
JOZEF LIBA (ED.)VÝCHOVA K ZDRAVIU V EDUKÁCII RÓMSKYCH ŽIAKOV ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA
PF
IVANA ARGAYOVÁOŠETROVATEĽSKÉ TECHNIKY A POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍCKYCH ZÁCHRANÁROV
FZO
MARTINA BODNÁROVÁVARIA XXVI
Zborník príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov
FF
VLADIMÍR GANAJKATALÓG K VÝSTAVE MIX
FF
MARIANA DUBRAVSKÁRIADENIE PODNIKOV A ICH INVESTIČNÝCH AKTIVÍT V EURÓPSKOM PRIESTORE V KONTEXTE DOPADOV GLOBALIZAČNÝCH A INTEGRAČNÝCH TENDENCIÍ
Zborník vedeckých prác v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0661/20, projektu VEGA č. 1/0082/19 a projektu KEGA č. 024PU - 4/2020
FMEO
JÁN DRENGUBIAKLITERÁRNY TEXT V UČEBNOM PROCESE - OD PROSTRIEDKU K CIEĽU
FF
RENÁTA KOČIŠOVÁSTREDOVEKÉ HUDOBNÉ PAMIATKY Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Dva fragmenty Veľkej Moravy a výber rukopisov stredovekého Uhorska v kontexte dejín hudby
FF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2021
Zborník rozšírených abstraktov
PF
BEÁTA BALOGOVÁPRACOVNÉ LISTY PRE METODIKOV PRE PRÁCU S MENTÁLNE POSTIHNUTÝM KLIENTOM
FF
IVANA KUPKOVÁZÁSADY UMELECKÉHO PREKLADU
Eseje K. Čukovského a N. Gumiľova. V preklade a s komentármi Ivany Kupkovej
FF
ROBERT IŠTOKVYBRANÉ OTÁZKY POLITICKEJ REGIONALISTIKY
FHPV
ELEONÓRA KLÍMOVÁAKTIVIZAČNÉ TECHNIKY U CHORÝCH S DEMENCIOU
Zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
FZO
DANIELA MATUŠÍKOVÁMANAŽÉRSKE INOVÁCIE V CESTOVNOM RUCHU
Medzinárodný vedecký zborník
FMEO
RASTISLAV KOTULIČPROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CORRESPONDENCE CONFERENCE EAEP 2022
FMEO
MARTA VOJTEKOVÁSLOVENSKO-POĽSKO-RUSKÝ SLOVNÍK JAZYKOVEDNÝCH TERMÍNOV I
Fonetika, fonológia, morfonológia, ortoepia, ortografia
FF
JOZEF MERGEŠMÉDIA A TEXT 7 (I. ČASŤ)
FF