Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Tibenská Eva (25%)
Autor:Patráš Vladimír (25%)
Autor:Sedláková Marianna (25%)
Autor:Sabol Ján (25%)
Názov:Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. Učebnica. 1. diel
Vydavateľské údaje:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1997
Rozsah:64 s.
ISBN:80-7158-163-1
Ohlas:[6] FRÜHAUFOVÁ, Eva: Moderná učebnica pre piatakov. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. Roč. 44, č. 9-10 (1998), s. 313-315. - ISSN 1335-2040.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Od ortofónie ku komunikácii. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. Roč. 44, č. 7-8 (1998), s. 223-229. - ISSN 1335-2040.
Ohlas:[6] KESSELOVÁ, Jana: Adjektíva v jazykovom systéme a v komunikácii. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. Roč. 45, č. 1-2 (1998), s. 37-41. - ISSN 1335-2040.
Ohlas:[4] Bálint, Ľ. - Kuzma, J.: Doterajší priebeh a súčasné problémy transformácie základnej školy. In: Učiteľské noviny. 1998, 48, č. 22.. s. 3.
Ohlas:[4] Pupala, B.: Aká si, piatacká učebnica SJ?. In: Učiteľské noviny. 1998, 48, č. 7.. s. 9.
Ohlas:[6] HRICOVÁ, Lýdia: Motivácia pri vyučovaní slohu podľa novej učebnice Slovenský jazyk pre 5. roč. ZŠ. In: Slovenský jazyk a literatúra v škole. 1998/99, 45, č. 7-8, s. 240-244.
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila. Leska a bieda slovotvorného učiva na jednotlivých stupňoch školského vzdelávania. In Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : PF PU, 2003, s. 130.