Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:K východiskám výskumu rečového prejavu učiteľky v materskej škole
Zdroj:Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : 2. diel
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1991
Lokácia:S. 262-270
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol: Lexika slovenčiny verzus zahraniční Slováci. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava : Veda, 1999. S. 104.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol et al.: Jazyk v komunikácii vybraných spoločenských prostredí. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 132. ISBN 80-8055-328-9.
Ohlas:[4] KESSELOVÁ, Jana: Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Prešov : Náuka, 2001. S. 103. ISBN 80-89038-05-0.
Ohlas:[4] ODALOŠ, Pavol: Dynamika špecifických sfér komunikácie. Banská Bystrica : UMB, 2002. S. 158. ISBN 80-8055-631-8.
Ohlas:[4] ONDRÁČKOVÁ, Zuzana. Komparatívny výskum detskej lexiky. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010 [cit. 2011-01-18], s. 230. ISBN 978-80-555-0166-6. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Ondrackova1/index.html>
Ohlas:[4] ZAJACOVÁ, Stanislava. Komunikačné registre v rolových hrách detí : výsledky socioligvistického výskumu. 1. vyd. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012, s. 164. ISBN 978-80-555-0408-7.