Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Uplatnenie obraznosti a figuratívnosti v esejistickom texte
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 52, č. 2 (1987), s. 76-81
Ohlas:[4] Bajzíková, E.: Výstavba esejí Rudolfa Krajčoviča. In: Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Philologica XLV. 1997, 45.. s. 248.
Ohlas:[4] HORECKÝ, Ján: O jazyku a štýle. Prešov : Náuka, 2000. S. 161. ISBN 80-967602-2-X.
Ohlas:[4] GAVUROVÁ, Miroslava. Lingvokultúrny aspekt v preklade eseje. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2012 [cit. 2013-05-15], s. 193. ISBN 978-80-555-0618-0. Dostupný na internete <https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Gavurova1>