Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Komunikatívna efektívnosť českých kontaktových javov v súčasnej slovenčine
Zdroj:Všeobecné a špecifické otázky jazykovej komunikácie : 2. diel
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1991
Lokácia:S. 232-242
Ohlas:[4] Patráš, V.: Jazyky tzv. malých národov v súčasnom európskom kontexte (na príklade slovenčniny). In: Ekonomika a cudzie jazyky. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 1998. s. 328.
Ohlas:[3] BOSÁK, Ján. Slovenský jazyk : najnowsze dzieje jezyków slowianskich. Opole : Uniwersytet Opolski, 1998, s. 138. ISBN 83-86881-18-6.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira: Slovenčina a čeština dnes. Kontakt či konflikt. In: Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Bratislava : Veda, 1999. S. 93.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira: Čeština na Slovensku - pokračovanie príbehu. In: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. Banská Bystrica : UMB, 1999. S. 198.
Ohlas:[3] NEWERKLA, Michael Stefan. Sprachkontakte Deutsch - Tschechish - Slowakisch. 1. ausg. Franfurkt am Main : Peter Lang GmbH, 2004, S. 695.
Ohlas:[4] NÁBĚLKOVÁ, Mira. Slovenčina a čeština v kontakte : pokračovanie príbehu. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2008, s. 337. ISBN 978-80-224-1060-1.
Ohlas:[4] ONDREJOVIČ, Slavomír. Jazyk, veda o jazyku, societa : sociolingvistické etudy. Bratislava : Veda, 2008, s. 294. ISBN 978-80-224-0994-0.