Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Zahatňanská Mária (50%)
Autor:Nagy Melinda (20%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (25%)
Autor:Majerníková Jana (5%)
Názov:Emocionálno-výchovné činitele a problémy edukácie
Zdroj:A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői = Kultúrne, sociálne a biologické faktory edukácie [elektronický zdroj] : A SJE TKK Neveléstudományi Tanszékének és Biológia Tanszékének tudományos tanulmánykötete = vedecký zborník Katedry pedagogiky a Katedry biológie PF UJS v Komárne
Vydavateľské údaje:Komárno : Pedagogická fakulta Univerzity J. Seleyho v Komárne, 2014
Lokácia:CD-ROM, s. 60-74
ISBN:978-80-8122-114-9