Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Belej Michal (100%)
Názov:Motorické učenie
Vydavateľské údaje:Prešov : Podnik výpočtovej techniky, 1994
Rozsah:117 s.
ISBN:80-967031-7-X
Ohlas:[4] Baláž, J.: . In: Biomechanická analýza techniky cvičení na bradlách. Bratislava : Young Scientist, 1998. s. 74.
Ohlas:[4] JUNGER, Ján et al.: Pohybové programy pre všetkých alebo Ty, Ja a všetci spolu.
Ohlas:[3] Kasa, J.: Development of co-ordinative abilities in sport games. In: International Scientific Conference. Warsawa : Academy of Physical Education in Warsaw, 1998. s. 67.
Ohlas:[3] Turek, M. - Horváth, R.: Effects of implememtation of a special-purpose programme upon acquisition of elementary handball skills by primary school children. In: International Scientific Conference. Warsawa : Academy of Physical Education in Warsaw. s. 289.
Ohlas:[4] STEJSKAL, Tomáš: Reaktibilita športovcov.
Ohlas:[4] ZRUBÁK, Anton et al.: Vedy o športe.
Ohlas:[3] TUREK, Milan et al.: The development of the coordination abilities of the younger school age children. In: SLEZYNSKI, Jan: Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Akademia wychowania fizycznego : Katowice, 1998. S. [31-34]. - ISBN 83-87252-05-0.
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav: Vzťah antropometrických ukazovateľov k plaveckej výkonnosti študentov FHV UMB v Banskej Bystrici. In: Antropomotorika. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. S. 104.
Ohlas:[4] JANSA, Petr: Pohybové dovednosti v tělesné výchově a sportu. In: Antropomotorika 1998. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. S. 46.
Ohlas:[4] BEREŽNÁ, Miroslava: Porovnanie pohybovej výkonnosti rómskej populácie a bežnej populácie. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 28.
Ohlas:[4] CUPRÍKOVÁ, Marta: Vedemostná úroveň a všeobecná pohybová výkonnosť žiakov malotriednych škôl v porovnaní so žiakmi plneorganizovanej školy. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 51.
Ohlas:[4] PUSKAJLER, Peter: Úroveň všeobecnej motorickej výkonnosti 11-14 ročných pretekárov v jude. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 96.
Ohlas:[4] PIGULOVÁ, Lenka: Úroveň a zmeny vybraných koordinačných schopností u 8-10 ročných žiakov. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 21.
Ohlas:[4] OLEJÁR, K. - KALETA, M.: Telesný vývin a motorická docilita detí predškolského veku. In: Zborník referátov z 5. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe", Prešov 6. mája 1999. Prešov : PU, 1999. S. 106.
Ohlas:[4] LIBA, Jozef: Výchova k zdraviu. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 111. ISBN 80-88885-89-2.
Ohlas:[4] FEČ, Karol: Športová príprava mladých gymnastov. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 174. ISBN 80-88885-69-8.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] KASA, Július: Činitele motorického vývinu človeka. In: Pohyb a zdravie v hodnotovom systéme ľudí na začiatku nového tisícročia : zborník. Nitra : UKF, 2000. S. 9.
Ohlas:[4] JUNGER, Ján: Telesný a pohybový rozvoj detí predškolského veku. Prešov : FHPV PU, 2000. S. 102. ISBN 80-8068-003-5.
Ohlas:[4] CHOVANOVÁ, Erika: Cieľavedomý rozvoj vybraných koordinačných schopností u detí mladšieho školského veku. In: Motorika detí predškolského a mladšieho školského veku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 23.-24. septembra 1999. Prešov : Východoslovenská pobočka Slovenskej vedeckej spoločnosti pre telesnú výchovu a šport, 2000. S. 195.
Ohlas:[4] STARŠÍ, Jaroslav - JANČOKOVÁ, Ľudmila: Teória a didaktika športu. Banská Bystrica : FHV UMB, 2000. S. 176. ISBN 80-8055-504-4.
Ohlas:[4] Kol.: Didaktika školskej telesnej výchovy. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S. 78. ISBN 80-968252-5-9.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová kinantropológia. Bratislava : FTVŠ UK, 2001. S.103. ISBN 80-968252-8-3.
Ohlas:[4] KASA, Július: Kreovanie športovej kinantropológie na Slovensku. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publicatio 41, 2000, s. 77.
Ohlas:[4] MAJERSKÝ, Oto: Rozvoj tvorivých schopností žiakov ako nevyhnutná súčasť moderného vyučovania telesnej výchovy v základných a stredných školách. In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Publicatio 41, 2000, s. 112.
Ohlas:[3] ROZIM, Robert: Hodnotenie rýchlostných schopností dievčat 3. ročníka ZŠ. In: Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné záteže. Hradec Králové : Gaudeamus, 2000. S. 69.
Ohlas:[4] BALÁŽ, Jozef: Jednoduché biomechanické empirické schémy pre optimalizáciu motorického učenia. In: Nové pedagogické metódy a formy v telesnej výchove a športe. Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2002. S. 7.
Ohlas:[4] BENCE, Ladislav: Aktuálny stav pohybovej výkonosti 10 - 14 ročných dievčat o vybraných školách Kráľovský Chlmec, Liptovská Lúžna. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 32.
Ohlas:[4] KASA, Július: Zákonitosti a zákony pohybovej činnosti v športe. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 77.
Ohlas:[4] ROZIM, Róbert: Úroveň rýchlostných schopností žiačok 3. ročníka základnej školy na Moskovskej ulici v Banskej Bystrici. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 119.
Ohlas:[4] BENCE, Matej: Plavecká výkonnosť študentov telesnej výchovy na FHV UMB v Banskej Bystrici v školských rokoch 1999-2001. In: Antropomotorika 2001. Banská Bystrica : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. S. 162.
Ohlas:[4] KASA, J.: Vývoj športovej antropomotoriky vo svete a na Slovensku. In: Stav a vývoj antropomotoriky v České a Slovenské republice. Olomouc : UP, 2002. S. 39.
Ohlas:[4] KASA, Július: Športová antropomotorika. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 198. ISBN 80-968252-3-2.
Ohlas:[4] ŠIMONEK, Jaromír ml.: Model rozvoja koordinačných schopností v dlhodobej športovej príprave v športových hrách. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. S. 160. ISBN 80-89075-03-7.
Ohlas:[4] HORVÁTH, Rudolf: Dynamika zmien niektorých somatických a motorických predpokladov u študentov učiteľstva pre I. stupeň ZŠ. Prešov : ManaCon, 2002. S. 84. ISBN 80-89040-16-0.
Ohlas:[3] BENCE, Matej. Plavecká výkonnosť študentov telesnej výchovy na FHV UMB v Banskej Bystrici. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno : Masarykova univerzita, 2003, s. 21.
Ohlas:[4] BENCE, Matej. Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť silových rezortov štátnej správy SR. 1. vyd. Banská Bystrica : UMB, 2003, s. 59.
Ohlas:[4] KASA, Július. Terminologická a výkladová podstata a problémy telesnej výchovy a športu. In Telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti : monografický zborník vedeckých a odborných prác. Bratislava : FTVŠ UK, 2003, s. 79.
Ohlas:[4] ČILLÍK, Ivan - ROŠKOVÁ, Miroslava. Základy atletiky. 1. vyd. Banská Bystrica : FHV UMB, 2003, s. 145.
Ohlas:[3] FEČ, Karol. Testing and development of 6-10 years old student's static balance. In Sport powszechny w integracji z niepelnosprawnymi we wspólnej Europie. Biala Podlaska : Panstwowa Wysza Szkola Zawodowa, 2003, s. 184.