Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Zahatňanská Mária (100%)
Názov:Heuristické metódy v pregraduálnej príprave študentov
Zdroj:Rozvoj študijného a vedného odboru pedagogika na Slovensku : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie k 80. výročiu Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Vydavateľské údaje:Bratislava : Univerzita Komenského, 2005
Lokácia:S. 211-212
ISBN:80-223-2027-7
Ohlas:[4] MYDLÁR, J., BLAŠČÁKOVÁ, M. Využitie moderných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese na druhom stupni základnej školy. In Rozvoj a perspektívy pedagogiky a vzdelávania učiteľov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ... Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Katedra pedagogiky, 2009, s. 371. ISBN 978-80-555-0064-5.
Ohlas:[4] BIRKNEROVÁ, Zuzana. Hodnotová orientácia mladých ľudí. In Metódy hodnotenia v rodine a hodnotová orientácia detí : zborník príspevkov z vedecko-teoretického seminára 5.11.2009. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove, 2009, s. 100. ISBN 978-80-555-0100-0.
Ohlas:[4] PORÁČOVÁ, Janka. Možnosti tvorivej výučby v súčasnej škole. In Integrácia teórie a praxe didaktiky ako determinant kvality modernej školy : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice : Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, 2010, s. 124. ISBN 978-80-7097-843-6.
Ohlas:[4] IŠTVAN, Imrich. Vybrané kapitoly z didaktiky. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016. ISBN 978-80-555-1730-8.