Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Sokolová Miloslava (100%)
Názov:Didaktický pohľad na morfematickú analýzu v slovenčine
Zdroj:Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka
Lokácia:Roč. 56, č. 5-6 (1991), s. 305-314
Ohlas:[4] SIČÁKOVÁ, Ľuba. Slovotvorná a morfematická stránka hydroným. In Vlastné meno v komunikácii. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2003, s. 227.
Ohlas:[4] JANOČKOVÁ, Nicol. Slovotvorné a sémantické súvislosti slovesného vidu v slovenčine (k štatútu slovesného vidu v slovenčine). In Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka. 2004, roč. 69, č. 2, s. 84.
Ohlas:[3] NIŽNÍKOVÁ, Jolana. Vetné modely v slovenčine. In Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001, s. 132. ISBN 80-8068-052-3.