Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Harčár Ján (100%)
Názov:Šarišská vrchovina - fyzickogeografická analýza
Rozsah:3, č. 1-2 (1972), s. 5-268
Edícia:Geografické práce
Ohlas:[4] MATLOVIČ, René: Individuálne lokoregióny Prešova. In: Acta Facultatis Studiorum Humanitatis Et Naturae Universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XXIX. Folia geographica 1. 29, 1 (1998), s. 249-270. - ISBN 80-88885-39-6.
Ohlas:[4] MICHAELI, Eva: Regionálna geografia Slovenskej republiky. Prešov : FHPV PU, 1999. S. 251. ISBN 80-88722-41-1.
Ohlas:[4] MINÁR, Jozef a kol.: Geoekologický (komplexný fyzickogeografický) výskum a mapovanie vo veľkých mierkach. Bratislava : Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 2001. S. 178. ISBN 80-968146-3-X.
Ohlas:[4] LACIKA, Ján - URBÁNEK, Ján. Morphostructural division of Slovakia. In Geomorphologia Slovaca, 2003, roč. 3, č. 1, s. 95.
Ohlas:[4] MICHAELI, E., IVANOVÁ, M. Regionálna geoekologická štruktúra krajiny a primárny rozvojový potenciál Prešovského samosprávneho kraja. In Prírodné vedy. Folia geographica 8. Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 2005, s. 141.