Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Pavúk Andrej (100%)
Názov:K problematike konzumácie alkoholických nápojov u vysokoškolákov
Zdroj:Protialkoholický obzor
Lokácia:Roč. 29, č. 1 (1994), s. 15-25
Ohlas:[4] Schnitzerová E. - Orosová O.: Postoje budúcich učiteľov k vstupným drogám. In: Pedagogická revue. 1998, 50, mim. č... s. 73.
Ohlas:[4] Turček, M.: Požívanie návykových látok študentmi stredných škôl. In: Alkoholizmus a drogové závislosti. 1998, 33, č. 5.. s. 292.