Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutor/EditorNázovPrac.
MILICA SABOLČLOVEK A SVET PRÁCE – PRACOVNÉ VYUČOVANIE
PF
IVETA SCHOLTZOVÁDOKOPY 2020
Doktorandská konferencia Pedagogickej fakulty PU, Zborník rozšírených abstraktov
PF
VLADIMÍR FEDORKOVEDÚCI PEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC A OUTDOOROVÁ EDUKÁCIA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁ(K)ROK ZA (K)ROKOM V SLOVENSKEJ LITERATÚRE PRE DETI A MLÁDEŽ
Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2021
PF
INGRID RUŽBARSKÁMOTORICKÉ PREDPOKLADY DETÍ V KONTEXTE PREDPRIMÁRNEHO A PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
PF
JANA KOŽÁROVÁDETI A ŽIACI S ÚZKOSTNÝMI PORUCHAMI A ÚZKOSTNOU SYMPTOMATIKOU V EDUKAČNOM PROCESE
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁACTA PAEDAGOGICAE, PRESOVES - NOVA SANDES, ANNUS XII
PF
MONIKA MIŇOVÁZDRAVIE A POHYB
(podporný vzdelávací materiál pre pedagogických zamestnancov materskej školy: Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb)
PF
DÁVID DZIAKHODNOTY LITERATÚRY PRE DETI A MLÁDEŽ V PREMENÁCH ČASU
PF
LUCIA MIKURČÍKOVÁVYBRANÉ OBLASTI INKLUZÍVNEJ EDUKÁCIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNOVZDELÁVACÍMI POTREBAMI V PRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ
PF
HEDVIGA HAFIČOVÁAKTUÁLNE PROBLÉMY PEDAGOGIKY
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej študentskej konferencie
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ VI.
PF
RENÁTA BERNÁTOVÁVZDELÁVANIE A SPOLOČNOSŤ IV.
Medzinárodný nekonferenčný zborník
PF
MARTIN DZURILLAMULTIMEDIÁLNY HUDOBNO-EDUKAČNÝ PROGRAM V KONTEXTE PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
PF
JANA KOŽÁROVÁEDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INCLUSIVE SETTINGS
PF
MILICA SABOLSOCIÁLNO–EMOCIONÁLNE UČENIE A DIEŤA PREDŠKOLSKÉHO VEKU
Vplyv programu SEL na kogníciu, vedomosti, emocionálnu kompetenciu, vzťah k prírode a well-being u detí predškolského veku
PF
JANA BURGEROVÁNEW PERSPECTIVES ON COMMUNICATION AND CO-OPERATION IN E-LEARNING
PF
ZUZANA STANISLAVOVÁSVET V INOM (?) SVETE
Antológia literárnych textov pre deti a mládež s tematikou znevýhodnenia
PF
VLADIMÍR FEDORKOTAKE ME OUT
Outdoorová edukácia v predprimárnej edukácii
PF
ANNA DEREVJANÍKOVÁHUDOBNÉ AKTIVITY PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE
PF