Katalóg elektronických dokumentov


Názov:
Autor:
Pracovisko:


PrístupAutorNázovPrac.
ALEXANDER CAPSTRUČNÝ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF
ALEXANDER CAPBIBLICKÉ ROZJÍMANIA I.
PBF
ALEXANDER CAPTEOLOGICKÉ A CIRKEVNÉ ZAMYSLENIE I.
PBF
ALEXANDER CAPGOLGOTA RUSKEJ PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI V 20. STOROČÍ
PBF
ALEXANDER CAPSTRUČNÝ ÚVOD DO STARÉHO ZÁKONA II.
PBF
ALEXANDER CAPSVÄTÝ GREGOR PALAMA A JEHO TEOLOGICKÉ UČENIE
PBF
ANDREJ DUPEJHISTORICKO - KRITICKÝ ÚVOD A VÝKLAD LISTU SV. APOŠTOLA PAVLA FILIPSKÝM KRESŤANOM (1. KAPITOLA)
PBF
ANDREJ DUPEJHISTORICKO - KRITICKÝ VÝKLAD LISTU SV. APOŠTOLA PAVLA FILIPSKÝM KRESŤANOM (2. - 4. KAPITOLA)
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝ (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo VI. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov s medzinárodnou účasťou, 8. apríl 2014
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝ (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov. Prešov, 31. marec 2015
PBF
MIROSLAV HUMENSKÝ (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ
Zborník príspevkov z VIII. vedeckej konferencie študentov, absolventov a mladých vedeckých pracovníkov Prešov, 5. apríl 2016
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)ZBORNÍK ZO ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)PRAVOSLÁVNY TEOLOGICKÝ ZBORNÍK XXXII/17 - 2007
Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Prešoviensis XXXII (17)
PBF
ROSTISLAV SNIGIREVSVÄTÉ PÍSMO STARÉHO ZÁKONA I.
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)BYZANTSKÁ REVUE 2009
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA IV
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA V
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)zborník príspevkov z medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencie 7. november 2016, Prešov
PBF
JÁN HUSÁR (ED.)NOVÁ SOCIÁLNA EDUKÁCIA ČLOVEKA VII
(duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška)
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)AKTUÁLNE OTÁZKY PRAKTICKÉHO BOHOSLOVIA V PRAVOSLÁVNEJ CIRKVI
PBF
VLADIMÍR KOCVÁR (ED.)PRAVOSLÁVIE A SÚČASNOSŤ I.
Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie Prešov, 5. máj 2009
PBF