Denisa Šoltésová, Michaela Skyba, Juraj Ferko (eds.)


Aktivity a terapia s asistenciou psov - výskum ako východisko dobrej praxe

Zborník príspevkov z Jarnej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 2. – 3. mája 2014, Štrbské PlesoISBN 978-80-555-1309-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024