Martin Ološtiak (ed.), Martina Ivanová (ed.), Lucia Gianitsová-Ološtiaková (ed.)


Varia XVIII

Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008)ISBN 978-80-555-0083-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
7
8
9
15
21
49
  
58
89
92
102
112
  
116
123
128
139
148
  
Lenka Garančovská – Ivana Kopásková
Po svadbe s dvomi priezviskami
161
168
179
197
200
209
214
221
224
228
234
255
262
270
277
293
296
301
  
Ladislav Janovec
Sedukce a politika
307
318
326
347
353
358
362
371
378
387
398
402
418
  
Miroslava Ližbetinová
Prezývkové obyvateľské mená
427
436
442
457
465
468
476
486
498
518
  
Katarína Pekaríková
Modálnosť textu
524
549
565
579
586
596
  
Ľubomír Rendár
Fonácia a hlasové začiatky
613
626
637
644
661
  
667
670
676
681
684
  
Zuzana Vodičková
Šarišská nárečová lexika
689
696
702
717
  
Katarína Vužňáková
Detská reč a slovotvorba
723
741
747
754
760
773
780
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020