Jozef Džuka


Motivácia a emócie človekaISBN 80-8068-169-4


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
1
  
Psychológia motivácie
3
7
2.2  
Pudy ako koncepty vysvetľujúce motiváciu
18
2.3  
Vlastnosti a druhy fyziologických potrieb
24
2.4  
Vzťah inštinktov a pudov
26
28
31
35
5.1  
Implicitné motívy
36
5.1.1  
Výkonový motív
36
5.1.1.1  
Modely výkonovej motivácie
38
5.1.2  
Motív moci
47
5.1.3  
Motív afiliácie
51
5.1.4  
Motív intimity
55
56
62
72
75
79
  
Psychológia emócií
86
90
12.1  
Schachterova kognitívno - fyziologická teória emócií
90
12.2  
Lazarusova kognitívno - fenomenologická teória
93
12.3  
Weinerova koncepcia vzniku aktuálne prežívaných emócií
97
12.4  
Averillova sociologická teória emócií
99
12.5  
Zajoncova teória emócií
101
12.6  
Funkcionalistický, komponentovo - procesuálny model emócií Leventhala a Scherera
103
105
13.1  
Biologický základ emócií
105
13.1.1  
Centrálne nervové procesy
106
13.1.2  
Biochemický základ emocionálneho prežívania
110
13.2  
Fylogenetický pôvod emócií
113
13.2.1  
Emocionálne a motivačné zmeny po prvej akcelerácii vývinu
114
13.2.2  
Emocionálne a motivačné zmeny po neolitickej revolúcii
123
13.3  
Evolučné teórie emócií
126
13.3.1  
Plutchikova psychoevolučná teória emócií
126
13.3.2  
Izardova teória diferencovaných emócií
131
13.3.3  
Ekmanova neuro - kultúrna teória emócií
132
136
14.1  
Emocionálne procesy
136
14.2  
Trvanie emocionálnych javov: emócie, nálady, emocionálne poruchy a príklady ich merania
146
149
157
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020