Dana Kiseľáková, Beáta Šofranková (eds.)


Enterprise performance management and investment to increase performance and competitiveness in the EU in the context of sustainable development in the theory and practice

Manažment podnikateľskej výkonnosti a investovania na zvyšovanie výkonnosti a konkurencieschopnosti v EÚ v kontexte udržateľného rozvoja v teórii a praxi

nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č. 1/0279/19ISBN 978-80-555-2582-2


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2024