Viera Zozuľaková (ed.), Bohuslav Kuzyšin (ed.)


Social work and voluntary activities H.E.L.P.ISBN 978-80-555-0653-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
3
  
4

5

  

12

23

34

  
VOLUNTEERS MOTIVATION AND OTHER IMPORTANT THINGS
Neringa KURAPKAITIENÉ (LITHUANIA)

43

61

94

120

  
SOCIAL PEDAGOGY IN THE FIELD OF SOCIAL WORK
Viera ZOZULAKOVA (SLOVAKIA)

127
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020