Jarmila Žolnová (ed.), Tatiana Dubayová (ed.)


ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV

Zborník príspevkov zo Študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika



ISBN 978-80-555-1353-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
4

  
Sekcia A

  
7
10

20

27

35

41

51

  
Sekcia B

67

79

  
REZILIENCIA ŽIAKOV S PROBLÉMOVÝM SPRÁVANÍM
Monika Kandráčová, Jarmila Žolnová

89

98

110

119

128

135

  
„ZABUDNUTÁ?“ – PEDAGOGIKA MÁRIE MONTESSORI
Matej Slováček, Monika Miňová

145

  
Sekcia C

154

  

161

  

172

177

187

194

203

209

217




Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020