Jarmila Žolnová


Základy pedagogiky psychosociálne narušenýchISBN 978-80-555-1060-6


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
5

1  
Pedagogika psychosociálne narušených
História, názov, predmet, cieľ, význam, triedenie, metodológia

7
1.1  
História vývoja vedného odboru pedagogika psychosociálne narušených na Slovensku
7
1.2  
Vymedzenie názvu, predmetu odboru
8
1.3  
Ciele, úlohy a význam odboru
14
1.4  
Disciplíny vedného odboru
17
1.5  
Miesto pedagogiky psychosociálne narušených v systéme súvzťažných vied
18
1.6  
Metodológia pedagogiky psychosociálne narušených a výskumy prevýchovného procesu na Slovensku
20

25
2.1  
Poznámky k tvoreniu pojmov
25
2.2  
Terminologický výklad javov a procesov
27

35
3.1  
Etapy vývoja v starostlivosti
35
3.2  
Vývoj starostlivosti o deti/mládež so psychosociálnym narušením na Slovensku
40
3.3  
Trendy starostlivosti o deti/mládež so psychosociálnym narušením v špeciálnych výchovných zariadeniach
46

49
4.1  
Výchovný/prevýchovný prístup
50
4.2  
Sociálny prístup
63
4.3  
Liečebný prístup
67
4.4  
Právny prístup
68
4.5  
Pracovný prístup
73

77
5.1  
Kompetencie „ideálneho“ špeciálneho pedagóga – etopéda
78
5.2  
Kompetencie špeciálneho pedagóga – etopéda vo výskumoch
82

89
6.1  
Podmienky pre inkluzívne vzdelávanie v školách hlavného prúdu
90
6.2  
Špeciálne výchovne zariadenia
93
6.3  
Inštitúcie poradenstva a prevencie
96

  

100
101
103
  
114
  
115
  
116
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020