Jozef Živčák, Dušan Knežo, Radovan Hudák


Biofyzika a biomechanikaISBN 978-80-8068-678-9


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list

  

3

  

4

8

13
1.1  
ÚVOD
13
1.2  
APLIKÁCIE MECHANICKEJ ENERGIE VO FYZIOTERAPII
15
1.2.1  
BIOMECHANIKA ČLOVEKA
15
1.2.2  
KINEZIOLÓGIA
19
1.2.3  
GEOBIOFYZIKA
29
1.2.4  
BAROBIOFYZIKA
29
1.2.5  
ULTRASONOTERAPIA
30
1.3  
APLIKÁCIA ELEKTRICKEJ ENERGIE VO FYZIOTERAPII
35
1.3.1  
ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PRÚDU
35
1.3.2  
LIEČEBNÉ VYUŽITIE
37
1.3.3  
ÚČINKY MAGNETICKÉHO POLA
47
1.3.4  
MECHANIZMUS ÚČINKU MAGNETICKÉHO POLA
52
1.3.5  
MAGNETOTERAPIA
53
1.4  
APLIKÁCIA TEPELNEJ ENERGIE VO FYZIOTERAPII
55
1.4.1  
TERMOREGULÁCIA
55
1.4.2  
KRYOTERÁPIA A TERMOTERÁPIA
62
1.4.3  
ÚČINOK TEPELNEJ ENERGIE
64
1.5  
VYUŽITIE SVETELNEJ ENERGIE VO FYZIKÁLNEJ TERAPII – FYTOTERAPIA
66
1.5.1  
FYZIKÁLNE VLASTNOSTI SVETLA
66

79

81
3.1  
SYSTÉMY A VELIČINY
82
3.2  
ŠTRUKTÚRA SEGMENTOV SKELETU
84
3.3  
KONFIGURÁCIA HMOTNOSTI SEGMENTOV
84

87
4.1  
KINEMATIKA HMOTNÉHO BODU
89
4.2  
KINEMATIKA TELESA
90
4.2.1  
KINEMATIKA SÚSTAVY TELIES
91

93
5.1  
INTERPRETÁCIA POHYBOVÝCH ZÁKONOV
94
5.2  
SILOVÉ POLIA
94
5.3  
DYNAMIKA POHYBU TELIES
96
5.3.1  
ROVNOVÁHA TELIES
97

  
6 ENERGIE HYBNOSTI

99
6.1  
VYJADRENIE ČLOVEKA V POHYBE
100

102
7.1  
REOLÓGICKE VLASTNOSTI
102
7.1.1  
REOLÓGIA KĹBOVÉHO SPOJENIA
104
7.1.2  
REOLÓGICKE MODELY TKANÍV
107
7.2  
BIOMECHANICKÉ ZAŤAŽENIA A NAMÁHANIA
109
7.2.1  
DEFORMAČNÉ PREJAVY TELESA
113
7.2.2  
MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLOV
114
7.2.2.1  
ZÁKLADNE MECHANICKÉ VLASTNOSTI MATERIÁLOV
116
7.2.2.2  
RELAXÁCIA A TEČENIE
116
7.2.3  
MECHANICKÉ VLASTNOSTI BIOLOGICKÝCH MATERIÁLOV
117

120
8.1  
FUNKČNÁ STAVBA KOSTNEJ TKÁNE
121
8.2  
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TVRDÝCH TKÁNI
122
8.2.1  
ZMENY MECHANICKÝCH VLASTNOSTI TVRDÝCH TKÁNI
124
8.2.1.1  
OSTEOPORÓZA
125
8.2.1.2  
TYPY FRAKTÚR
125
8.3  
BIOMECHANICKÉ VLASTNOSTI CHRUPAVIEK
126
8.3.1  
SYNOVIÁLNA TEKUTINA
128
8.4  
BIOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŠLIACH A VÄZOV
129
8.5  
BIOMECHANICKÉ VLASTNOSTI MEDZISTAVCOVÝCH SYSTÉMOV
130

132
9.1  
SVALOVÁ AKTIVITA
133
9.1.1  
KRIVKY SVALOVEJ AKTIVITY
134
9.1.2  
BIOMECHANICKÉ VLASTNOSTI AKTÍVNEHO A PASÍVNEHO SVALU
137
9.1.2.1  
SVALOVÉ KONTRAKCIE
137

139

142
11.1  
POHYB A RIADENIE
145
11.2  
POLOHA A STABILITA
146
11.3  
LOKOMOČE SYSTÉMY
146

  

150

154
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020