Viera Žemberová (ed.)


Teória umeleckého dielaISBN 80-8068-510-X


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3

I.  
LITERÁRNA VEDA A TEÓRIA UMELECKÉHO DIELA

  
Metodologické inspirace v literární věde
prof. PhDr. Ivo POSPÍŠIL, CSc.
6
  
Úvod do semiotiky II. problém autora
prof. PhDr. Miroslav MARCELLI, CSc.
28
  
Žáner ako noetický a estetický systém
prof. PhDr. Viera ŽEMBEROVÁ, CSc.
44
  
Komunikačná kontaktovosť v prozaickom texte
prof. PhDr. Stanislav RAKÚS, DrSc.
48
  
Literárne podoby absurdity v ruskej literatúre
doc. PhDr. Valerij KUPKO, PhD.
54
  
Veršové systémy v slovenskej poézii
prof. PhDr. František ŠTRAUS, CSc.
71
  
Aktuálne teoretické aspekty výskumu lyriky
Tézy
prof. PhDr. Ján ZAMBOR, CSc.
89
  
Preklad, dielo, text
doc. PhDr. Ján VILIKOVSKÝ, CSc.
92

II.  
LITERÁRNA VEDA A UMELECKÉ DIELO - HISTORICKÉ A KONTEXTOVÉ SÚVISLOSTI

107
114
  
Porovnávací výskum slovanských literatúr
prof. PhDr. Jozef HVIŠČ, CSc.
123
131
138
  
Sociológia literatúry
Tézy
PhDr. Ľuba KRÁĽOVÁ, PhD.
141
  
O cenzúre a umeleckej literatúre
Cenzúra obscénnej literatúry v USA
PhDr. Vladimír DANČIŠIN, PhD.
142

III.  
UMENIE A SPOLOČENSKÉ VEDY

  
Metodológia spoločenských vied
O vzťahu filozofie, etiky a literatúry
doc. PhDr. Viera BILASOVÁ, CSc.
149
157
184
  
Pojem a názor (obraz) vo filozofickom texte
Na príklade Kanta
doc. PhDr. Ľubomír BELÁS, CSc.
201
207
  
První kroky k estetice
doc. PhDr. Věra BERANOVÁ, CSc.
221
  
354

IV.  
DOKTORANDSKÝ BLOK

  
autorský :
Stratégie modelovania komických disproporcií – sociologická perspektíva
Jonáš Záborský: Panslavistický farár
Mgr. Milan KENDRA
356
365
  
Tragický rozmer Urbanových noviel
Uvažovanie nad tragickým rozmerom postavy v novele Mila Urban Staroba
PhDr. Mária BUŠÍKOVÁ
368
  
Biografický alebo generačný román?
František Hečko: Červené víno
Mgr. Magdaléna PALAŠČÁKOVÁ
374
379
  
Dvadsiate prvé storočie buď bude etické, alebo nebude vôbec
Zamyslenie nad knihou Viery Bilasovej a Viery Žemberovej Z prienikov filozofie,etiky a literatúry. Prešov 2005
PhDr. Dagmar ONDRÁŠIKOVÁ
382
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020