Viera Žemberová (ed.)


Umenie a spoločenské vedy

Medziodborové a medziliterárne súvislosti, vzťahy a dotykyISBN 80-8068-387-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
  
3
  
6

  
I. SPOLOČENSKOVEDNÉ SÚVISLOSTI

7
31
42
  
Sociálne vedy ako problém poznania
Eugen ANDREANSKÝ, PhD.
63
80
  
Nezainteresovaná alebo angažovaná estetika?
prof. PhDr. Jana SOŠKOVÁ, CSc.
103
  
Prieniky filozofie, etiky a literatúry
doc. PhDr. Viera BILASOVÁ, CSc.
113

  
II. LITERÁRNOVEDNÉ A MEDZILITERÁRNE VZŤAHY

126
184
  
Poézia ako prekladateľský problém
doc. PhDr. Ján VILIKOVSKÝ, CSc.
196
208
  
Význam a výraz v umeleckom texte
prof. PhDr. Stanislav RAKÚS, DrSc.
227
  
Panduchovosť romantického mesianizmu
doc. PaedDr. Ľubomír KOVÁČIK, PhD.
231
242
250
265
277

  
III. MEDZIODBOROVÉ DOTYKY

286
  
308
320
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020