Ingrida Vaňková


Život ako Story - Ja ako text

Naratívne perspektívy v skúmaní osobnej identity človekaISBN 978-80-555-1854-1


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

7

12

20
3.1  
Lingvistický „obrat k jazyku“ ako zdroj paradigmatickej zmeny v skúmaniach o človeku
21
3.2  
O štruktúre identity v antropológii
23
3.3  
Identita ako štruktúra v psychológii a sociológii
26
3.4  
Hermeneutické východiská naratívnych modelov osobnej identity človeka
32
3.4.1  
Wilhelm Dilthey– Koncept životnej skúsenosti a dejinného vedomia človeka
32
3.4.2  
Jazyk, pobyt, bytie: Hermeneutika Martina Heideggera
35
3.4.3  
Hans- Georg Gadamer – Pojem tradície a reči
38

43
4.1  
Temporálny a kauzálny poriadok narácie
48

55

59

62

67

  

86
90
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020