Anna Valcerová


Svetová literatúra I.

Kapitoly z obdobia staroveku a stredovekuISBN 978-80-555-0047-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4
  
Predmet dejín svetovej literatúry
4
  
Disciplíny literárnej vedy, ktoré sa zaoberajú svetovou literatúrou
7
  
Periodizácia dejín svetovej literatúry
12
15
  
Literatúry predného východu
15
  
Sumerská a akkadská literatúra
15
  
Staroegyptská literatúra
17
  
Stará perzská literatúra
19
  
Starohebrejská literatúra
20
  
Starý zákon
20
  
Rozdiel medzi európskymi a orientálnymi literatúrami
26
  
Čínska literatúra v staroveku
28
  
Stará indická literatúra
32
  
Grécka literatúra
36
  
E P I K A
36
  
Ilias (2. pol. 8. stor. pred n. l.)
37
  
Odysea (zač. 7. stor. pred n. l.)
38
  
L Y R I K A
46
  
D R Á M A
48
  
P R Ó Z A
55
  
Rímska literatúra
60
  
Spoločenské pomery, periodizácia
60
  
D R Á M A
61
  
P R Ó Z A
63
  
P O É Z I A
68
73
  
Románska epocha
76
  
Kultúra a literatúra stredoveku
79
  
Raný stredovek
79
  
Neskorý stredovek
81
  
Európska hrdinská epika a dvorská lyrika
81
  
Najstaršia česká literatúra
86
  
Obdobie raného feudalizmu (9. stor. – zač. 13. stor.)
86
  
Obdobie vrcholného feudalizmu (zač. 13. stor. – 14. stor. po dobu Karlovu)
92
  
Husitská literatúra
96
  
Česká literatúra 15. stor. – obdobie krízy stredovekej spoločnosti
96
  
Husitská literatúra
98
  
Peter Chelčický a Jednota bratská
99
  
Dva systémy literárnej komparatistiky (Dionýz Ďurišin a Harold Bloom)
102
  
Prejavy vertikality básnického textu
109
115
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020