Jozef Terek, Marek Petro, Radoslav Lojan


ENVIRONMENTALISTIKA INAKISBN 978-80-555-1682-0


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
6

8
1.1  
Veda verzus teológia, náboženstvo
8
1.2  
Čo je náboženstvo
10
1.3  
Modely filozoficko-etickej orientácie človeka
10
1.3.1  
Model dominancie človeka nad prírodou
11
1.3.2  
Model partnerstva človeka s prírodou
12
1.3.3  
Človek a prostredie
13
1.3.4  
Prvky kresťanskej etiky životného prostredia a prírody
13

15
2.1  
Druhy znehodnotenia životného prostredia
16
2.2  
Zmeny v štruktúre a procesoch v prírode
16
2.2.1  
Otázniky globálnych zmien prírody
16
2.2.2  
Globálne klimatické zmeny
17
2.2.3  
Hrozba zániku lesa
19
2.2.4  
Redukcia biologickej diverzity
19
2.2.5  
Ohrozenie kultúrnych rastlín
20
2.2.6  
Degradácia poľnohospodárskych pôd
21
2.2.7  
Chemické znečistenie prostredia
21
2.2.8  
Odpady
22
2.2.9  
Premena krajiny
23
2.3  
Vek, zdravie a životná úroveň obyvateľstva
23
2.4  
Stav ekonomiky a spoločnosti
24
2.4.1  
Rozvinuté štá
25
2.4.2  
Rozvojové štáty
25
2.5  
Podstata hospodárského rastu a jeho rozpory
26
2.6  
Zneuživanie fosilných surovin
27
2.7  
Civilizačné choroby
27
2.8  
Vojnové konflikty
28
2.9  
Veľké riziká
28
2.10  
Problém energie
29

30
3.1  
Základné pramene
30
3.2  
Postupnosť stvorenia
33
3.2.1  
Všeobecne informácie
33
3.2.2  
Vývoj vesmíru, kozmická evolúcia
33
3.2.3  
Vznik a vývoj života na Zemi
34
3.2.4  
Teistické vysvetlenie podľa Tresmontanta (1987)
35
3.3  
Stvorenie a evolúcia
36
3.3.1  
Človek v evolúcií
36
3.3.2  
Sloboda a etika človeka
37
3.4  
Kresťanstvo a evolúcia
39
3.5  
Komplexnosť života
39
3.6  
Perspektívy ľudstva a kresťanstva
40
3.7  
Posvätnosť života, kľúčová hodnota
41
3.7.1  
Spiritualita kozmickej mystiky
41
3.7.2  
Spiritualita spolustvorenstva
42
3.8  
Podstata jednoty stvorenia
42

44
4.1  
Všeobecná charakteristika problému „kríza životného prostredia“
44
4.2  
Charakteristika globálnej ekologickej krízy
44
4.3  
Príčiny ekologickej krízy
46
4.4  
Ďalšie korene ekologickej krízy
47
4.5  
Kresťanstvo a ekologická kríza
49
4.6  
Východiska riešenia
51
4.7  
Možnosti riešenia
53
4.8  
Morálna ekológia
55

57
5.1  
Judaizmus a kresťanstvo
57
5.1.1  
Pravoslavie
57
5.1.2  
Katolicizmus
61
5.1.3  
Protestantizmus
63
5.1.4  
Životné prostredie v ekumenickom hnutí
63
5.2  
Islam
64
5.3  
Budhizmus
65
5.4  
Hinduizmus
66
5.5  
Animistické náboženstvá
67
5.6  
Čínske náboženstvo nebies
67
5.7  
Taoizmus
67

69
6.1  
HLBINNÁ EKOLÓGIA
69
6.2  
Kresťanstvo a hlbinná ekológia
70
6.3  
Problém správcovstva v hlbinnej ekológii
70
6.4  
Duchovnosť je podstatou človeka
71
6.5  
Zem ako posvätné miesto
72
6.6  
Charakteristika súčasného spôsobu života
72
6.7  
Ekologické svedomie
73
6.8  
Vzbudzovanie prírodnej zvedavosti podľa LaChapelleovej
73
6.9  
Druhy environmentálneho a ekologického hnutia
74

77
7.1  
Environmentálna etika ako súčasť etiky
77
7.1.1  
Environmentálna etika v zmysle kresťanských požiadaviek
77
7.2  
Základ environmentálnej etiky
79
7.3  
Úlohy (otázky) environmentálnej etiky
80
7.3.1  
Svet zvierat a rastlín vo svetle environmentálnej etiky
82
7.4  
Východiská pre riešenie problémov environmentálnej etiky
84
7.5  
Epilóg
86

88
8.1  
Definícia ekológie človeka
88
8.2  
Princípy ochrany životného prostredia
90
8.3  
Kultúra plytvania a odpadu versus kultúra solidarity a stretnutia
91
8.4  
Pápež František - Laudato si´
92

95
9.1  
Prehľad názorov na environmentálnu výchovu
95
9.2  
Všeobecné princípy environmentálnej výchovy
96
9.3  
Kresťanské zásady v environmentálnej výchove
98
9.4  
Potreba ekologickej a etickej výchovy
99
9.5  
Ciele environmentálnej výchovy
100
9.6  
Doterajšie učebné osnovy v rámci náboženskej a etickej výchovy
100
9.7  
Praktická realizácia environmentálnej výchovy
101
9.8  
Podmienky úspešnej environmrntálnej výchovy
102
9.9  
Systém environmentálnej výchovy
102
9.9.1  
Ekologický životný štýl
103
9.9.2  
Ekologická výchova v rodine
103
9.9.3  
Školská ekologická výchova
103
9.9.4  
Ekologické desatoro
105
9.9.5  
Osobitné prístupy podieľajúce sa na ochrane životného prostredia
107
9.9.6  
Potreba zmien v oblasti environmentálneho vedomia
109
9.9.7  
Psychológia a ekológia
110
9.9.8  
Náboženský turizmus, pútnictvo
111

112
10.1  
Všeobecné úvahy a informácie
112
10.2  
Zásady pre východiská, alternatívy
113
10.3  
Sloboda a sakralita
114
10.4  
Výchovné a pastoračné aktivity Cirkví
114
10.5  
Etika duchovného v pastorácii
116
10.6  
Cirkevný manažment ŽP
116
10.7  
Environmentálne kresťanské siete
116
10.8  
Vnútrocirkevné ťažkosti
117
10.9  
Vybrané časti z katechizmu Katolíckej cirkvi
117
10.10  
Ekologický hriech a spytovanie svedomia
119

123
11.1  
Cirkevné dokumenty
123
11.1.1  
Katolícka cirkev
123
11.1.2  
Pravoslávna cirkev
130
11.1.3  
Evanjelická cirkev
133
11.2  
Svetské dokumenty
136
11.2.1  
Počiatky
136
11.2.2  
Staráme sa o Zem
136
11.2.3  
Konferencia OSN o životnom prostredí a jej dokumenty
137
11.2.4  
Agenda 21 – dokument ľudstva pre 21. storočie
138
11.2.5  
Definície trvalo udržateľného rozvoja
139
11.2.6  
Koncepcia
140
11.2.7  
Dimenzie
140

12  

142

144

156
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020