Jozef Terek


Základy ekológie pre environmentálnych manažerovISBN 978-80-555-1194-8


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť z el. dokumentov tu uvedených sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov ani inak rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t. j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove).


Titulný list
  
3
  
7

8
1.1  
Pojem a definícia
8
1.2  
Obsah ekológie
9
1.3  
Hraničiace odbory ekológie
10
1.4  
Rozdelenie ekológie
10

12
2.1  
Ekologické faktory, činitele
12
2.2  
Zákon tolerancie
12
2.3  
Ekologická valencia
13
2.4  
Limitujúce faktory
13
2.5  
Klimatické faktory
14
2.6  
Abiotické faktory prostredia
15
2.6.1  
Svetlo
15
2.6.1.1  
Morfologické a fyziologické adaptácie na svetlo
17
2.6.1.2  
Svetelná tolerancia
17
2.6.1.3  
Menotaxia
18
2.6.1.4  
Vplyv svetla na aktivitu
18
2.6.2  
Teplo
18
2.6.2.1  
Letálna teplota
19
2.6.2.2  
Morfologické adaptácie
20
2.6.2.3  
Fyziologické a etologické adaptácie
20
2.6.2.4  
Ekologické a zoogeografické pravidlá
21
2.6.3  
Oheň
22
2.6.4  
Vlhko
22
2.7  
Životné prostredie
23
2.7.1  
Vzduch
23
2.7.1.1  
Hustota vzduchu
24
2.7.1.2  
Atmosferický tlak
24
2.7.1.3  
Vlnenie vzduchu
24
2.7.1.4  
Vzdušné prúdenie
24
2.7.1.5  
Zaťaženie ovzdušia
25
2.7.1.6  
Ostatné ekologické faktory vzdušného prostredia
26
2.7.2  
Voda
26
2.7.2.1  
Pôvod života a vývoj fauny
27
2.7.2.2  
Voda ako životné prostredie
27
2.7.2.3  
Salinita
27
2.7.2.4  
Fyzikálne a chemické faktory sladkých vôd
28
2.7.2.5  
Charakteristika hlavných typov sladkých vôd
31
2.7.2.6  
Limnologické členenie vôd
32
2.7.3  
Pôda
35
2.7.3.1  
Pôdne organizmy
37
2.7.3.2  
Fyzikálne a chemické vlastnosti pôdy
37
2.7.3.3  
Chemizmus pôd
40
2.7.3.4  
Pôdné typy
40
2.8  
Biotické faktory prostredia
41
2.8.1  
Trofické (potravné) faktory
41
2.8.1.1  
Základné formy výživy organizmov
41
2.8.1.2  
Zoofágia
42
2.8.1.3  
Fytofágia
42
2.8.1.4  
Nekrofágia
43
2.8.1.5  
Zvláštne formy výživy zvierat
43
2.8.1.6  
Potravné spektrum
43
2.8.1.7  
Hodnota potravy
44
2.8.1.8  
Množstvo potravy
44
2.8.1.9  
Zhromažďovanie potravy, pôst a hladovka
44
2.8.1.10  
Vplyv výživy na kondíciu
45
2.8.2  
Intrašpecifické - vnútrodruhové vzťahy (homotypné)
45
2.8.2.1  
Skupiny (society) zvierat
45
2.8.2.2  
Čeľade
47
2.8.2.3  
Štáty
47
2.8.2.4  
Vplyv skupiny
48
2.8.2.5  
Fenomén fázy
48
2.8.2.6  
Vplyv premnoženia
48
2.8.2.7  
Teritórium
48
2.8.3  
Interšpecifické vzťahy - medzidruhové (heterotypné)
49
2.8.3.1  
Neutrálny vzťah
49
2.8.3.2  
Symbióza
50
2.8.3.3  
Antibióza
50
2.9  
Adaptácie na prostredie a spôsob života
52
2.9.1  
Adaptácie baktérií a rastlín
52
2.9.2  
Adaptácie živočíchov
52

56
3.1  
Pojem populácie
56
3.2  
Vlastnosti populácie
56
3.2.1  
Hustota populácie
56
3.2.2  
Natalita
57
3.2.3  
Mortalita
57
3.2.4  
Štruktúra populácie, etilita
58
3.2.5  
Migralita
58
3.2.6  
Distribúcia
59
3.2.7  
Rast populácie
59
3.2.8  
Pomer pohlavia (sex ratio)
60
3.2.9  
Fluktuácia hustoty
60
3.2.10  
Dominancia (vo fytocenológii pokryvnosť)
61
3.2.11  
Biomasa a produkcia
61
3.2.12  
Habitus
61
3.3  
Dynamika populácie
61
3.3.1  
Princípy dynamiky populácie
62
3.3.2  
Trend populačnej dynamiky
62
3.3.3  
Vzťahy medzi jedincami v populácii
62
3.3.4  
Abundačná dynamika
63
3.3.5  
Gradácia
63
3.3.6  
Životná stratégia
63
3.4  
Genetika populácie
64
3.4.1  
Genotyp a fenotyp populácie
64
3.4.2  
Genetická konštrukcia populácie
64
3.4.3  
Genetický drift
64
3.4.4  
Adaptívna hodnota (fitness)
65
3.4.5  
Rýchlosť rastu populácie
65
3.4.6  
Oportunistické a rovnovážne populácie
65
3.5  
Populácie baktérií a siníc
66
3.6  
Populácie rastlín
66
3.7  
Populácie živočíchov
67
3.7.1  
Populačná dynamika
67
3.7.2  
Disperzná dynamika
67
3.7.2.1  
Lokomócia
67
3.7.2.2  
Transport
67
3.7.2.3  
Migrácia
68

69
4.1  
Biocenóza a biotop
69
4.1.1  
Stabilita spoločenstva
69
4.1.2  
Biocenotické princípy
70
4.2  
Delenie biocenóz
70
4.3  
Vlastnosti biocenóz
70
4.3.1  
Stálosť druhov v biocenóze
70
4.3.2  
Konštantný vzťah medzi počtom druhov a počtom jedincov
71
4.3.3  
Stratifikácia (vrstevnatosť)
71
4.3.4  
Základné zoocenologické charakteristiky
71
4.3.4.1  
Abundancia druhov
71
4.3.4.2  
Frekvencia
71
4.3.4.3  
Dominancia
72
4.3.4.4  
Fidelita
72
4.3.4.5  
Diverzita
72
4.3.4.6  
Periodicita
73
4.3.4.7  
Podobnosť
73
4.3.4.8  
Sukcesia (následnosť, postupnosť)
73
4.4  
Cenóza
74
4.5  
Ekoregióny
74
4.5.1  
Biosféra (ekosféra)
74
4.5.2  
Biochoriony
75
4.5.3  
Ekosystém
75
4.5.3.1  
Habitat a ekologická nika
76
4.5.3.2  
Kolobeh látok v ekosystéme
76
4.5.3.3  
Potravné reťazce
77
4.5.3.4  
Tok energie
77
4.5.3.5  
Energetika ekosystémov
78
4.5.3.6  
Dynamika ekosystému
79
4.5.3.7  
Autoregulácia ekosystému
79
4.5.3.8  
Zaťažiteľnosť ekosystému
79
4.5.3.9  
Evolúcia ekosystému
80
4.5.3.10  
Súčasný vývoj ekosystémov
80
4.5.3.11  
Ekologická pyramída
81
4.5.3.12  
Okrajový efekt biocenózy (ekoton)
82

5  

83
5.1  
Vlastnosti krajiny
83
5.2  
Druhy krajiny
84
5.3  
Štruktúra krajiny
84
5.4  
Krajinný potenciál a funkcie krajiny
85
5.5  
Únosnosť krajiny
85
5.6  
Ostrovný efekt
86

88
6.1  
Kolobeh vody
88
6.2  
Kolobeh plynov (O,C,N)
88
6.2.1  
Kolobeh kyslíka
88
6.2.2  
Kolobeh uhlíka
89
6.2.3  
Kolobeh dusíka
89
6.3  
Kolobeh sedimentárny
89
6.3.1  
Kolobeh fosforu (P,S,Ca)
89
6.3.2  
Kolobeh síry
90
6.3.3  
Kolobeh vápnika
90
6.4  
Kolobeh vzácnych prvkov
90

91
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020