Anton Takáč


Fenomén slovanstva a jeho reflexie vo filozofickom myslení na Slovensku v 19. stor.ISBN 80-8068-454-5


Návrat  Domovská stránka  Tiráž


UPOZORNENIE!
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť z týchto elektronických dokumentov, ktoré sú uvedené na stránke www.pulib.sk sa nesmie reprodukovať, ukladať do informačných systémov, ani inak šíriť (elektronicky, fotografickou reprodukciou atď...) bez predchádzajúceho súhlasu majiteľov práv (t.j. autorov a Prešovskej univerzity v Prešove), s výnimkou citovania podľa citačnej normy STN ISO 690:2012 (príp. ďalších medzinárodne platných noriem APA, MLA...).


Titulný list
  
3
  
4

8
I.1  
Kollárova koncepcia slovanstva a slovanskej vzájomnosti v kontextoch Herderovej „filozofie dejín ľudskosti“
13
I.2  
Filozofické východiská a dimenzie Šafárikovej koncepcie dejín Slovanov
17

22
II.1   
Štúrova vízia slovanstva v kontextoch Hegelovej filozofie dejín
22
II.2  
Idea slovanstva v Hurbanovej „filozofii národotvorného činu“ Slovákov
40
II.3  
Mesianistická modifikácia idey slovanstva v tvorbe M. M. Hodžu a S. B. Hroboňa
50

66
III.1  
Reinterpretácia idey slovanskej vzájomnosti v tvorbe Jána Palárika
66
III.1.1  
Ján Palárik ako zástupca liberálneho prúdu slovenskej národnej politiky
67
III.1.2  
Ján Palárik ako zjednocovateľ kresťanov
76
III.1.3  
Ján Palárik ako predstaviteľ demokratického panslavizmu
80
III.2  
Slovanstvo a slovenstvo v sociálno-politickom myslení Jána Francisciho
87
III.3  
Slovanský rozmer Hečkovej filozofickej a politickej koncepcie národa
93

  

104
108
  
114
116
Súbory sú vo formáte PDF

Do elektronickej podoby pripravila Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove
© PULIB 2020